Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 11 май 2023 г.

  • 20.05.2023
  • СБЖ

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 11,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

Присъстваха членовете на управителния съвет:  

Снежана Тодорова, Анна Заркова, Антоанета Титянова, Георги Калагларски, Дарина Анастасова, Ивайло Диманов, Дияна Желязкова, Екатерина Кючукова,  Борислав Костурков, Лозан Такев.

Отсъстваха:   Велиана Христова,  Благой Цицелков и Павлета Давидова – членове на УС на СБЖ.

Присъстваха и: Светлана Милчева – член на Контролния съвет на СБЖ, Мария Нецова – председател на Комисията по журналистическа етика, адвокат Радост Ганчева адвакатска къща „Савова&сие” и Росица Пантева – главен счетоводител на СБЖ.

Заседанието премина при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Обсъждане на конкретни варианти за предоставяне на търговска площ за реклама на територията на МДЖ-Варна. Среща с г-н Николай Атанасов и г-н Александър Желязов, ръководители на Център за творчески и бизнес решения – Варна.    
  2. Информация за подготовката на МДЖ - Варна, за летен сезон 2023 година. Докладва: г-н Георги Калагларски
  3. Обсъждане на проектодоговор с фирма „Роял Клуб” ЕООД./приложение № 2/
  4. Обсъждане на Меморандум за сътрудничество между СБЖ и Общокитайската асоциация на журналистите в МДЖ-Варна. /приложение № 1/
  5. Обсъждане на подготовката за Общото събрание на СБЖ.
  6. Разни.

/Дневният ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет./

По точка  1

Обсъждане на конкретни варианти за предоставяне на търговска площ за реклама на територията на МДЖ-Варна. Среща с г-н Николай Атанасов и г-н Александър Желязов, ръководители на Център за креативни и бизнес решения – Варна.

Доц. д-р Стефан Серезлиев, Ректор на театрален колеж „Любен Гройс” и член на Комисията за научно-практически изследвания и анализи на медиите към СБЖ, г-н Николай Атанасов и г-н Александър Желязов   от Център за креативни и бизнес решения – Варна запознаха присъстващите на заседанието с варианти за разполагане на реклами в пространството на Дом 2 на МДЖ-Варна и отговориха на поставените им въпроси от г-жа Дарина Анастасова,г-жа Светлана Милчева, г-жа Дияна Желязкова, г-н Борислав Костурков и г-жа Антоанета Титянова.

След като взе под внимание предложените варианти за използване пространството на Дом 2 в МДЖ-Варна за реклама УС на СБЖ РЕШИ: Дава съгласие на свое следващо заседание да разгледа проект на договор между СБЖ и Център за креативни и бизнес решения – Варна и УПЪЛНОМОЩАВА доц. д-р Стефан Серезлиев като консултант да координира и уточнява детайлите в проекта за договор.

Гласували: 10 гласа – „за”; Против – няма; Въздържали се – няма.

По точка 2

Информация за подготовката на МДЖ - Варна, за летен сезон 2023 година.

Докладва: г-н Георги Калагларски

Г-н Георги Калагларски, председател на Стопанската комисия информира подробно участниците в заседанието за подготовката на предстоящия летен сезон в Международния дом на журналистите – Варна, а именно: извършени за сметка на наемателите на Дом 1  строително-ремонтни дейности - ремонт на площадката пред ресторанта, положено ново покритие на дъното на басейна,отговарящо напълно на съвременните стандарти, направени обновления в парка, премахнати дупки по алеите, ремонт на залата на ресторанта. Желанието е членовете на СБЖ и техните семейства да се чувстват максимално комфортно на територията на МДЖ-Варна и получават качествена туристическа услуга.

След като изслуша г-н Георги Калагларски, председател на Стопанската комисия УС на СБЖ прие информацията за сведение.

Гласували:  8 гласа „за”. Против - няма. Въздържали се – един /Екатерина Кючукова/.

По точка 3

Обсъждане на проектодоговор с фирма „Роял Клуб” ЕООД./приложение № 2/

След станалото обсъждане на предварително изпратения проектодоговор с фирма „Роял Клуб” ЕООД, изказаните мнения и направените конкретни предложения от г-жа Дияна Желязкова, г-н Георги Калагларски, г-жа Екатерина Кючукова, г-жа Антоанета Титянова, г-жа Светлана Милчева, г-н Борислав Костурков, г-н Ивайло Диманов, г-жа Дарина Анастасова, г-жа Росица Пантева, г-жа Снежана Тодорова и адвокат Радост Ганчева УС на СБЖ РЕШИ: Проектът на договор за наем между СБЖ и фирма „Роял Клуб” ЕООД да бъде допълнен с направените на днешното заседание предложения и уточнения  и изпратен за съгласуване с наемателите от фирма „Роял Клуб” ЕООД.

Гласували:  8 гласа „за”. Против - няма. Въздържали се? – един /Екатерина Кючукова/.

По точка 4

Обсъждане на Меморандум за сътрудничество между СБЖ и Общокитайската асоциация на журналистите в МДЖ-Варна. /приложение № 1/

Членовете на Управителния съвет дебатираха по предварително разпратения Проект на Меморандум за сътрудничество между Съюза на българските журналисти и Общокитайската асоциация на журналистите.След като взе под внимание изказаните мнения и направените конкретни предложения от г-жа Екатерина Кючукова, г-н Борислав Костурков, г-жа Дияна Желязкова, г-жа Антоанета Титянова, г-жа Светлана Милчева и г-жа Снежана Тодорова УС на СБЖ РЕШИ: ПОДКРЕПЯ подписването на Меморандум за сътрудничество между СБЖ и ОКАЖ  през месец юни т.г. на тържествена церемония в присъствието на посланика на Китай в България, посланикът на България в Китай, шестчленна делегация на ОКАЖ и представители на български медии.

Гласували:  8 гласа „за”. Против - няма. Въздържали се? – един /Екатерина Кючукова/.

По точка 5

Обсъждане на подготовката за Общото събрание на СБЖ.

УС на СБЖ прие за сведение информация по подготовката на Общото събрание на СБЖ, което ще се проведе на 10 юни 2023 година от 10.00 часа в СБЖ.

Гласували: 10 гласа – „за”; Против – няма; Въздържали се – няма.

По точка 6

Разни

УС на СБЖ РЕШИ: Занапред заседанията на Управителния съвет на СБЖ да се провеждат в четвъртък от 11.00 часа.

Гласували: 10 гласа – „за”; Против – няма; Въздържали се – няма.

УС НА СБЖ РЕШИ: Подкрепя инициативата на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва за създаване на фонд „Български военни и военноисторически паметници и мемориали”, символи на държавността, националната идентичност, воинската слава, памет и единение на гражданското общество.

Гласували: 10 гласа – „за”; Против – няма; Въздържали се – няма.

 

/Закрито в 15,35 часа./