Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 6 април 2023 г.

  • 26.04.2023
  • СБЖ

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 11,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

Присъстваха членовете на управителния съвет:  

Снежана Тодорова, Анна Заркова, Антоанета Титянова, Георги Калагларски,  Ивайло Диманов, Дияна Желязкова, Екатерина Кючукова,  Борислав Костурков, Лозан Такев.

Отсъстваха:   Велиана Христова, Дарина Анастасова,  Благой Цицелков и Павлета Давидова – членове на УС на СБЖ.

Присъстваха и: Мария Нецова – председател на Комисията по журналистическа етика, адвокат Радост Ганчева адвакатска къща „Савова&сие” и Росица Пантева – главен счетоводител на СБЖ.

Заседанието премина при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Информация от г-н Георги Калагларски, председател на Стопанската комисия за проведените срещи със строителни фирми, кандидати за извършване на ремонт в Дом-1, МДЖ-Варна.
  2. Предложение за дата и дневен ред за свикване на Общо събрание на СБЖ.
  3. Избор на делегати за Общото събрание на Сдружение „Агенция София прес“.
  4. Разни.

/Дневният ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет./

По точка  1

Информация от г-н Георги Калагларски, председател на Стопанската комисия за проведените срещи със строителни фирми, кандидати за извършване на ремонт в Дом-1, МДЖ-Варна.

След като се запозна с допълнително изпратените оферти за ремонт на покрив и СМР на площадка в МДЖ-Варна, предложението от фирма „Роял Клуб” ЕООД, изслуша изчерпателната информация на г-н Георги Калагларски, председател на Стопанската комисия за проведените на място срещи и за резултатите от тях и предложения обсъдени на заседание на комисията и взе под внимание изказаните мнения и направените конкретни предложения от г-жа Ани Заркова, г-жа Дияна Желязкова, г-жа Екатерина Кючукова, г-жа Антоанета Титянова, г-н Борислав Костурков, г-н Лозан Такев, г-жа Снежана Тодорова, адвокат Радост Ганчева и г-жа Росица Пантева, главен счетоводител на СБЖ УС на СБЖ РЕШИ:

ПРИЕМА фирма „Роял Клуб” ЕООД за своя сметка по стопански метод да извърши: ремонт на басейна, СМР на площадката на ресторанта, допълнителни ремонтни дейности по стаите и фасадите на Блок 1 на МДЖ-Варна преди началото на активния туристически сезон, а СМР на покривното пространство на блок 1 да бъде извършено след приключване на летния сезон.

ПРИЕМА по принцип предложението на фирма „Роял Клуб” ЕООД за подновяване на договора за наем, но с актуализация на наемната цена.

Фирма „Роял Клуб” ЕООД да бъдат информирани за решението от днешното заседание на УС на СБЖ.

Гласували 7 гласа „за”; против – 2; „въздържали се” - Няма.

УС на СБЖ РЕШИ: Възлага на арх. Тодор Господинов да се запознае на място в град Варна с документацията за всички извършени дейности по ремонта на Дом 3- МДЖ-Варна; изготви количествен и качествен анализ на ремонтните дейности и представи писмен доклад пред УС на СБЖ.

Да бъде публикувана обява за търсене на втора фирма, която да направи оглед на извършените ремонти в град  Банкя и на Дом 3 – МДЖ-Варна и изготви писмено становище.

Гласували 9 гласа „за”; против – няма; „въздържали се” - Няма.

Управителният съвет на Съюза на българските журналисти РЕШИ: Дава съгласие господин Георги Калагларски, председател на Стопанската комисия заедно с доц. д-р Стефан Серезлиев, преподавател по брандинг, графичен дизайн, външна реклама, член на СБЖ и на Комисията за научно-практически изследвания и анализи на съвременната журналистика да  уточнят кои свободни пространства в Международния дом на журналистите могат да се използват от рекламодатели.

Гласували 9 гласа „за”; против – няма; „въздържали се” - Няма.

По точка 2

Предложение за дата и дневен ред за свикване на Общо събрание на СБЖ.

Участниците в заседанието изслушаха предложението за дата и дневен ред за свикване на Общо събрание на СБЖ и взеха под внимание мненията на г-жа Антоанета Титянова, г-жа Ани Заркова, г-н Борислав Костурков и адвокат Радост Ганчева, след което:

1. Управителният съвет на Съюза на българските журналисти РЕШИ: СВИКВА редовно Общо събрание на СБЖ на 10 юни 2023 година от 10.00 часа в сградата на СБЖ, град София, ул. „Граф Игнатиев” № 4, етаж 3 от съюзната сграда. На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 33, ал. 2 от Устава на СБЖ, при липса на кворум в посочения час събранието се отлага с един час по-късно, а именно - на 10 юни 2023 година от 11.00 часа, същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят, но не по-малко от една втора от общия им брой.

Гласували – 9 гласа „за”; против – няма; „въздържали се” – няма.

2. Редовното Общо събрание на Съюза на българските журналисти да протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на Управителния съвет на СБЖ за 2022 година.

2 .Годишен финансов отчет за 2022 година.

3. Изпълнение на бюджет 2022 година и приемане бюджет на СБЖ за 2023 година.

4. Отчет за дейността на Контролния съвет на СБЖ.

5. Отчет за дейността на Комисията по журналистическа етика.

6. Дискусия по отчетите и изказвания.

7. Обсъждане на предложения за управление на имоти – собственост на Съюза на българските журналисти – Дом 1 и Дом 2 МДЖ- Варна и вземане на решения.

8. Избор на двама члена на Управителния съвет на СБЖ.

9. Избор на Председател на Контролния съвет на СБЖ.

10. Разни.

Гласували – 9 гласа „за”; против – няма; „въздържали се” – няма.

По точка 3

Избор на делегати за Общото събрание на Сдружение „Агенция София прес“.

Управителният съвет на Съюза на българските журналисти РЕШИ: ИЗБИРА за делегати в редовно Общо събрание на Сдружение „Агенция София прес”, което ще се проведе на 19 май 2023 година от 10.00 часа в град София, ул. „Славянска” № 29 – Снежана Тодорова, Борислав Костурков, Лозан Такев, Анна Заркова и Георги Найденов.

Гласували – 9 гласа „за”; против – няма; „въздържали се” – няма.

По точка 4

Разни

УС на СБЖ РЕШИ: СБЖ да организира в Благоевград дискусия „Регионализмът – водеща европейска политика”, която да се състои на 21 април 2023 година в сградата на Община Благоевград, зала 5. Тя е част от поредицата срещи, организирани от Съюза на българските журналисти във връзка с Европейския законодателен акт за свободата на медиите Заради свои критични материали много журналисти са потърпевши от съдебно преследване и СБЖ активно участва в анти-SLAAP кампанията, обявена от Международната федерация на журналистите и нейната европейска структура – Европейската федерация на журналистите. Обсъжданията ще засегнат въпроса за регионалните медии под заплаха, както и инструментите за защита интересите на журналистите, работещи в тях. Ще бъдат представени и обсъдени конкретни казуси по заведени SLAAP-дела, както и гаранциите за редакционна и финансова независимост, качествени журналистически разследвания и заложеният в редица европейски документи механизъм за защита на тайната на източниците на информация. В работата на форума ще участват журналисти, програмни мениджъри на медии и медийни експерти.

Гласували – 9 гласа „за”; против – няма; „въздържали се” – няма.

УС на СБЖ РЕШИ: Определя Антоанета Титянова за представител на СБЖ в Организационния комитет за отбелязване на 120 години от избухването на Илинденско-Преображенското въстание.

Гласували – 9 гласа „за”; против – няма; „въздържали се” – няма.

УС на СБЖ РЕШИ:Подкрепя предложението на Инициативна група от журналисти на 1 ноември 2023 година в СБЖ да се организира честване на журналисти и преподаватели със забележителен принос към българската журналистика, а именно: проф. Георги Боршуков /120 години от рождението/; проф. Дафин Тодоров /100 години от рождението/; проф. Филип Панайотов /90 години от рождението/.Като съорганизатор на честването да бъде поканен ФЖМК на СУ „Св.Климент Охридски”.

Гласували – 9 гласа „за”; против – няма; „въздържали се” – няма.

УС на СБЖ РЕШИ: Подкрепя предложението от г-жа Румяна Таслакова Алеята край Перловската река, в отрязъка от ул. „Ген. Паренсов” до ул. „Ген. Гурко” да бъде наречена „Алея на поета Константин Павлов” във връзка с навършване на 90 години от рождението на големия български поет Константин Павлов / 2 април 2023 година/.

Гласували – 9 гласа „за”; против – няма; „въздържали се” – няма.

Присъстващите на заседанието членове на УС се запознха внимателно с предварително раздаденото предложение от г-н Лъчезар Захариев, председател на Българската Асоциация на Заведения относно: сключване на договор за наем на обект собственост на СБЖ. След станалото обсъждане и изказаните мнения от: г-жа Снежана Тодорова, г-жа Ани Заркова, г-жа Екатерина Кючукова, г-н Борислав Костурков, г-н Ивайло Диманов, г-жа Дияна Желязкова,г-жа Антоанета Титянова, адвокат Радост Ганчева и г-жа Росица Пантева УС на СБЖ РЕШИ:Не приема предложението на г-н Лъчезар Захариев, председател на Българската Асоциация на Заведенията относно сключване на дългосрочен договор за наем на обект собственост на СБЖ поради предложената от него ниска наемна цена.

Гласували – 9 гласа „за”; против – няма; „въздържали се” – няма.

Членовете на УС на СБЖ обсъдиха депозираното Отворено писмо от председателя на журналистическо дружество № 4- в.”Труд” госпожа Славяна Манолова, в което се настоява да бъде възстановено членството в СБЖ на Петьо Хр. Блъсков.

След като взе под внимание изчерпателните пояснения от г-жа Антоанета Титянова, председател на Организационната комисия, г-жа Мария Нецова, председател на Комисията по журналистическа етика, адвокат Радост Ганчева и мненията на г-жа Снежана Тодорова, г-жа Ани Заркова, г-жа Екатерина Кючукова, г-жа Дияна Желязкова, г-н Борислав Костурков и г-н Георги Калагларски Управителният съвет на Съюза на българските журналисти РЕШИ: Възлага на г-жа Росица Пантева, главен счетоводител на СБЖ да изготви справка за това какви съдебни дела са водени с Петьо Блъсков, какви щети е претърпяла организацията в резултат на неговите действия, колко пъти са блокирани решения, взети от Общото събрания и вписвания на Управителния съвет в съда,а г-жа Мая Константинова, сътрудник в отдел „Организационен” да подготви справка колко пъти Петьо Блъсков е напускал съюза и след това е възстановявал членството си.

Справките да бъдат предоставени на вниманието на Комисията по журналистическа етика и Контролния съвет на СБЖ за мнение и вземане на решение.

Гласувли - 9 гласа "за"; против - няма; "въздържали се" - няма.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

УС на СБЖ РЕШИ:Определя г-жа Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ да вземе участие в Годишна конференция на Международната федерация на журналистите в Хага – Нидерландия на 11 и 12 май т.г.

Гласували – 9 гласа „за”; против – няма; „въздържали се” – няма.

УС на СБЖ РЕШИ: Дава съгласие госпожа Антоанета Титянова да участва в конгреса на Съюза на журналистите на Палестина, който ще се проведе през месец май, т.г. в град Рамала – Палестина.

Гласували – 9 гласа „за”; против – няма; „въздържали се” – няма.

 

/Закрито в 16,10 часа./