Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 2 март 2023 г.

 • 30.03.2023
 • СБЖ

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 11,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

Присъстваха членовете на Управителния съвет:  

Снежана Тодорова, Анна Заркова, Георги Калагларски,  Ивайло Диманов, Велиана Христова, Дияна Желязкова, Дарина Атанасова, Екатерина Кючукова,  Борислав Костурков, Лозан Такев.

Отсъстваха:   Антоанета Титянова,  Благой Цицелков, Марияна Бояджиева и Павлета Давидова – членове на УС на СБЖ.

Присъстваха и: Мария Нецова – председател на Комисията по журналистическа етика,  Александър Бозаков – член на Контролния съвет, адвокат Радост Ганчева адвакатска къща „Савова&сие” и Росица Пантева – главен счетоводител на СБЖ.

Заседанието премина при следния

 ДНЕВЕН РЕД:

 1. Подготовка за новия сезон в МДЖ-Варна, дом 1. Среща с Нина и Стоян Златеви.
 2. Предложение на Стопанската комисия по повод офертата на семейство Златеви и по повод извършващите се ремонти в дом 3 във Варна.
 3. Предложения за сътрудничество в международната дейност на СБЖ.
 4. Информация относно предложението за повишаване възнаграждения на щатния състав на СБЖ.
 5. Обсъждане датата и подготовката на Общото събрание на СБЖ.
 6. Разни.

(Дневният ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет.)

По точка  1

Подготовка за новия сезон в МДЖ-Варна, дом 1. Среща с Нина и Стоян Златеви.

След като се запозна с предварително изпратените оферти относно: РСМР покрив с покривна система тип ЛТ ламарина, СМР за изграждане на паркова инфраструктура, ремонт на открит басейн – премахване на съществуваща облицовка, подготовка на конструкцията на басейна за полагане на нова облицовка, префугиране на стълби в басейн, облицовка на дъно и стени със стъклокерамични плочки, подготовка на документи за проектиране и присъединяване на фотоволтаична инсталация с мощност до 50 kW и с мощност до 100 kW, офертата за настаняване на членове на СБЖ и техните семейства в МДЖ-Варна, блок 1 за летен сезон 2023 година и изслуша Нина и Стоян Златеви, наематели на Дом 1 на МДЖ-Варна за подготовката за подготовката им за новия летен сезон и необходимостта от най-належащ ремонт преди стартирането на сезона, за да протече той нормално и безопасно.Семейство Златеви изрази своето желание за подновяване на договора за наем между СБЖ и фирма „Роял Клуб” и готовност, ако това стане факт за своя сметка по стопански метод да извършат ремонт на басейна, СМР на площадката на ресторанта, СМР на покривното пространство на Блок 1, допълнителни ремонтни дейност на стаите и фасадата.

След станалото обсъждане, изказаните мнения и направените конкретни предложения от Георги Калагларски, Борислав Костурков, Дияна Желязкова, Екатерина Кючукова, Велиана Христова, Александър Бозаков, Дарина Анастасова, Мария Нецова, Анна Заркова и Снежана Тодорова УС на СБЖ РЕШИ:

 1. ВЪЗЛАГА на  господин Георги Калагларски, председател на Стопанската комисия и господин Стоян Златев, управител на фирма „Роял Клуб” в кратък срок да проведат срещи с вносителите на оферти и други строителни фирми за извършване на неотложни ремонтни дейности. След проведените срещи на следващото си заседание УС на СБЖ да се запознае с офертите и вземе окончателно решение какви ремонти да започнат и завършат преди началото на сезона и писмено предложение от фирма „Роял Клуб” за сключване на нов договор за наем  на Блок 1 в МДЖ-Варна. Гласували: 10 гласа - „за”; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
 2. ПРИЕМА предложените цени за настаняване на членовете на Съюза на българските журналисти и техните семейства в МДЖ-Варна, Блок 1 за летен сезон 2023 година. Гласували: 10 гласа - „за”; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
 3. Ексклузивно се предлага възможност за настаняване за периода 01.06.2023 година до 20.06.2023 година на стойност от 50 % от редовната цена при минимум настанени 35 душиГласували: 10 гласа - „за”; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
 4. Изказва специална благодарност на семейство Нина и Стоян Златеви за досегашното коректно сътрудничество. Гласували: 10 гласа - „за”; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.

По точка 2

Предложение на Стопанската комисия по повод офертата на семейство Златеви и по повод извършващите се ремонти в дом 3 във Варна.

Господин Георги Калагларски, председател на Стопанската комисия информира участниците в заседанието за проведено заседание на Стопанската комисия и решенията, взети от нея по отношение на параметрите, които да залегнат в нов договор за наем между СБЖ и фирма „Роял Клуб” имащи за цел реализиране по-висок финансов резултат за СБЖ; изготвяне на експертна оценка за действително направените разходи за ремонт на дом 3 на МДЖ-Варна от наемателя, която да бъде извършена от оторизирано лице с необходимите пълномощия и професионална компетентност – арх. Тодор Господинов.

След като взе под внимание информацията от заседанието на Стопанската комисия, направените конкретни предложения и изказаните мнения от Дияна Желязкова, Анна Заркова, Александър Бозаков, Борислав Костурков, Велиана Христова и Снежана Тодорова УС на СБЖ РЕШИ: Не възразява на следващото си заседание да се запознае с предварително изпратено CV от арх. Тодор Господинов, удостоверение за лиценз и оферта за стойност на анализа, който трябва да извърши в дом 3 на МДЖ-Варна, след което да вземе окончателно решение.

Дава съгласие да продължат разговорите с представители на компания „Фючър хаус” за отремонтиране на бунгалата в язовир „Батак”, бунгалата в МДЖ-Варна, а така също да се поискат оферти и от тях за ремонт на покрива в Дом 1 на МДЖ-Варна.

Гласували: 10 гласа - „за”; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.

По точка 3

Предложения за сътрудничество в международната дейност на СБЖ.

Госпожа Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ запозна участниците в заседанието с едно много сериозно и важно предложение от Общокитайската асоциация на журналистите за ремонт на Дом 2 на Международния дом на журналистите – Варна. Тяхното желание е да осигурят средства за ремонта в израз на дългогодишното добро партньорсво между СБЖ и Общокитайската асоциация на журналистите и желанието домът да бъде място за контакти на журналисти от цял свят.

През втората половина на месец юни в България ще пристигне тяхна делегация водена от заместник-председателката на Асоциацията на Общокитайската асоциация на журналистите, за да се подпише меморандум /договор/ в присъствието на посланика на Китайската народна република и  в присъствието на българския посланик в Китай.

След като изслуша госпожа Снежана Тодорова УС на СБЖ РЕШИ: Приема със задоволство предложението на Общокитайската асоциация на журналистите за осигуряване на средства за ремонт на Дом 2 на Международния дом на журналистите град Варна.

Да бъдат поискани подробности по параметрите на меморандум /договор/, които да бъдат обсъдени на заседание на УС на СБЖ.

 Гласували: 10 гласа - „за”; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.

Госпожа Снежана Тодорова информира членовете на УС на СБЖ за предстоящо подписване за сътрудничество между СБЖ и Асоциацията на журналистите в Саудитска Арабия; желание за установяване на сътрудничество със СБЖ от страна на Държавната агенция за медии в Алжир; предстоящо посещение в Република България на делегация от Асоциацията на корейските журналисти в България от 8 до 15 юни 2023 година и уточняване на датите за посещение на българската делегация в Южна Корея; на 8 март от 11.00 часа в Клуб „Журналист” ще бъде проведена традиционната среща с дамите-посланички.

УС на СБЖ прие информацията за сведение.

Гласували: 10 гласа - „за”; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.

По точка 4

Информация относно предложението за повишаване възнаграждения на щатния състав на СБЖ.

След като взе под внимание предложението за повишаване възнаграждения на щатния състав на СБЖ, изказаните мнения и предложения УС на СБЖ РЕШИ: ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат индексирани трудовите възнаграждения на щатните служители в СБЖ в съответствие с ръста на инфлацията, считано от 1 март 2023 година.

Гласували: 10 гласа - „за”; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.

По точка 5

Обсъждане датата и подготовката на Общото събрание на СБЖ.

Участниците в заседанието обсъдиха дата, дневен ред и подготовка за свикване на предстоящото Общо събрание на СБЖ. След изказаните мнения и направените конкретни предложения УС на СБЖ РЕШИ: На следващото заседание на УС на СБЖ да бъде взето решение за свикване на Общо събрание на Съюза на българските журналисти.

Гласували: 10 гласа „за”; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.

По точка 6

Разни.

Адвокат Радост Ганчева от адвокатска къща „Савова&сие” запозна подробно присъстващите членове на УС на СБЖ  за хода на делата, които се водят срещу съюза и заведени от съюза и перспективите за довеждането им до техния край.

УС на СБЖ прие информацията за сведение.

Гласували: 10 гласа „за”; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.

Росица Пантева, главен счетоводител на СБЖ представи на участниците в заседанието кратък финансов отчет за приходите и разходите на СБЖ за 2022 година и отговори на поставените въпроси от г-н Борислав Костурков и г-н Георги Калагларски.

УС на СБЖ прие информацията за сведение.

Гласували: 10 гласа „за”; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.

УС на СБЖ прие за сведение информацията за провеждането на дискусия в СБЖ за „Европейския законодателен акт за свободата на медиите”, която ще се проведе на 24 март от 10.30 часа в Клуб „Журналист” с участието на представители на Министерство на правосъдието, Министерство на културата, Европейската комисия в България, журналисти, експерти и юристи.

Госпожа Снежана Тодорова запозна присъстващите с  предложение от Красимир Стоичков, член на СБЖ и управител на АВ „Студио” ЕООД за наемане на свободно помещение на петия етаж от съюзната сграда за офис на дружеството в дългосрочен план.

УС на СБЖ прие информацията за сведение.

Гласували: 10 гласа „за”; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.

Участниците в заседанието на УС на СБЖ приеха за сведение молбата на госпожа Марияна Бояджиева за освобождаването и като член на УС на СБЖ, поради преминаване на друга работа – посланик на Република България в Алжирска народно-демократична република и пожелаха успехи на новото отговорно поприще.

Гласували: 10 гласа „за”; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.

 

 

/Закрито в 17,55 часа./