Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 13 януари 2023 г.

  • 01.02.2023
  • СБЖ

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 14,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

Присъстваха членовете на управителния съвет:

Снежана Тодорова,  Георги Калагларски,  Анна Заркова, Антоанета Титянова, Борислав Костурков, Велиана Христова, Дарина  Атанасова, Ивайло Диманов, Дияна Желязкова, Екатерина Кючукова, Лозан Такев, Марияна Бояджиева.

Отсъстваха: Благой Цицелков и Павлета Давидова – членове на УС на СБЖ.

Присъстваха и:  Мария Нецова – председател на Комисията по журналистическа етика и Светла Милчева – член на Контролния съвет на СБЖ.

Присъстваха и:  Адвокат Радост Ганчева – адвакатска къща „Савова&сие”  и Росица Пантева – главен счетоводител на Съюза на българските журналисти.

С едноминутно мълчание бе почетена паметта на Венка Ризова – председател на Контролния съвет на Съюза на българските журналисти.

Заседанието премина при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за среща, проведена с г-н Венко Евтимов, управител на фирма „Старспринт” ЕООД – наемател на клуб „Журналист“.

2. Обсъждане на оферта от г-н Стоян Златев, наемател в МДЖ-Варна.

3. Изслушване на Мая Константинова – сътрудник в отдел „Организационен” на СБЖ.

4. Предложение за корекция на  възнагражденията на щатните служители, работещи в Съюза на българските журналисти.

5. Разпределение на помощта, отпусната от Българския Червен кръст.

6. Разни.

/Дневният ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет./

По точка  1

Информация за среща, проведена с  г-н Венко Евтимов, управител на фирма „Старспринт” ЕООД – наемател на клуб „Журналист”.

Г-жа Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ информира участниците в заседанието, че съгласно решението на УС на СБЖ взето на предишното му заседание е провела среща с г-н Венко Евтимов, управител на фирма „Старспринт” ЕООД, наемател на клуб „Журналист”. В срещата е участвал и г-н Ивайло Диманов, който е предоставил Регламента за ползване на клуб „Журналист” и ценоразпис, в които са били отразени предложенията, направени от членовете на УС на СБЖ на предходното му заседание.

В обсъждането свои мнения и конкретни предложения изразиха г-н Георги Калагларски, г-жа Марияна Бояджиева, г-жа Анна Заркова, г-жа Дияна Желязкова, г-жа Дарина Анастасова, г-н Борислав Костурков, г-жа Антоанета Титянова, г-жа Росица Пантева, г-жа Велиана Христова, г-н Лозан Такев, г-н Ивайло Диманов и г-жа Снежана Тодорова.

След като взе под внимание станалото разискване УС на СБЖ РЕШИ:

ПОТВЪРЖДАВА взетото решение на заседанието си от 16 декември 2022 година и определя месечен наем на фирма „Старспринт” ЕООД, наемател на клуб „Журналист” в размер на 300 /триста/ лева, считано от 1 януари 2023 година.

Да се покани наемателят г-н Венко Евтимов, управител на фирма „Старспринт” ЕООД на нова среща за бъде информиран за решенията на Управителния съвет на СБЖ относно размера на наема и за отстъпката – 30 на сто за членове на СБЖ и 20 на сто за техни придружители, посещаващи клуба.

В ценоразписа на клуб „Журналист” срещу всеки предлаган артикул да бъде записан грамаж и цена. Ценоразписът да бъде поставен на видно място в клуб „Журналист”.

Адвокат  Радост Ганчева да подготви проект на анекс.

Гласували: 11 гласа - „за”; „Против” – няма; „Въздържали се” – един – Ивайло Диманов.

По точка 2

Обсъждане на оферта от г-н Стоян Златев, наемател в МДЖ - Варна.

След като се запозна с предварително раздадената оферта за настаняване на членове на СБЖ и техните семейства в МДЖ-Варна-блок 1 за летен сезон 2023 година, изслуша прочетеното от г-жа Снежана Тодорова, Председател на УС на СБЖ писмо-предложение от фирма „Роял Клуб” ЕООД като наемател на МДЖ-Варна във връзка с предстоящо отваряне на европейска програма „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия и деклариране желание за преподписване на договора за наем на МДЖ-Варна, блок 1 с цел възможност за кандидатстване по горепосочената програма, взе под внимание становището на Стопанската комисия на СБЖ и станалото обсъждане УС на СБЖ РЕШИ:

На заседание на Управителния съвет на СБЖ през месец февруари, да бъдат поканени за участие наемателите от фирма „Роял Клуб” ЕООД и направените по време на обсъждането конкретни предложения и изказани мнения споделени с тях, а именно: предложение за увеличение на наема с процента на инфлацията в страната; удължаване на почивния сезон за членовете на СБЖ и техните семейства от началото на месец юни до края на месец септември; почиващите членове на СБЖ през месеците юни и септември да ползват преференциални цени – с 50 на сто намаление.

Гласували: 12 гласа „за”; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.

По точка 3

Изслушване на Мая Константинова – сътрудник в отдел „Организационен” на СБЖ.

След като взе под внимание изложението на г-жа Антоанета Титянова, председател на Комисията по организационни въпроси, относно установени неточности в документацията на отдел „Организационен” на СБЖ и пропуски в работата на сътрудника в отдела, подкрепено от г-жа Дарина Анастасова, член на комисията и г-жа Дияна Желязкова, член на комисията, изслуша обясненията на Мая Константинова, сътрудник в отдел „Организационен” и станалото обсъждане, в което свои мнения се включиха: г-жа Марияна Бояджиева, г-жа Анна Заркова, г-жа Велиана Христова, г-жа Мария Нецова, г-н Борислав Костурков, г-н Ивайло Диманов,г-жа Екатерина Кючукова,  г-жа Снежана Тодорова и правното становище на адвокат Радост Ганчева УС на СБЖ прие информацията за сведение.

По точка 4

Предложение за корекция на  възнагражденията на щатните служители, работещи в Съюза на българските журналисти.

Присъстващите на заседанието членове на УС обсъдиха предложението за корекция на възнагражденията на щатните служители, работещи в Съюза на българските журналисти. Бяха взети под внимание мненията на г-н Борислав Костурков, г-жа Марияна Бояджиева,г-н Георги Калагларски,  г-жа Антоанета Титянова, г-жа Дияна Желязкова и г-жа Росица Пантева, главен счетоводител на СБЖ.

УС на СБЖ РЕШИ: На следващото заседание на УС на СБЖ да бъде внесено за обсъждане и приемане писмено предложение за корекция на възнагражденията на щатните служители, работещи в СБЖ, придружени с техните длъжностни характеристики.

Гласували: 12 гласа „за”; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.

По точка 5

Разпределение на помощта, отпусната от Българския червен кръст.

Участниците в заседанието дебатираха около варианти за разпределението на дарението в размер на 1000 лева от Български червен кръст отпуснато за възрастни журналисти, членове на СБЖ – социално слаби и хронично болни. Свои предложения направиха: г-жа Антоанета Титянова, г-жа Дияна Желязкова, председател на Комисията по синдикално-социална и правна защита и г-н Ивайло Диманов.

УС на СБЖ прие информацията за сведение.

По точка 6

Разни.

Г-жа Антоанета Титянова предложи и УС на СБЖ прие г-жа Снежана Тодорова, Председател на УС на СБЖ да поиска среща с проф. Велислав Минеков, министър на културата, на която да бъде предложено български и чуждестранни журналисти да бъдат допускани до музеите на територията на Република България безплатно, срещу представяне на валидна журналистическа карта.

Гласували: 12 гласа „за”; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.

/Закрито в 18,25 часа./