Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 25 ноември 2022 г.

  • 26.01.2023
  • СБЖ

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на съюза. То бе открито в 11,15 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

В заседанието на Управителния съвет участваха членовете на УС:

Снежана Тодорова, Антоанета Титянова, Борислав Костурков, Благой Цицелков, Георги Калагларски, Дияна Желязкова, Екатерина Кючукова, Ивайло Диманов,  Лозан Такев, Марияна Бояджиева.

Отсъстваха: Анна Заркова, Велиана Христова, Дарина Анастасова, Павлета Давидова, Венка Ризова – председател на Контролния съвет на СБЖ и Мария Нецова – председател на Комисията по журналистическа етика.

По точка 1 присъстваха адвокатите Ирен Савова, Радост Ганчева и Росица Пантева – главен счетоводител на СБЖ.

Заседанието премина при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Среща с адвокат Ирен Савова и  адвокат Радост Ганчева.

2. Изслушване на Ивайло Диманов във връзка с писмо на 64-то журналистическо дружество.

3. Обсъждане отчетите на председателите на председателите на комисиите за свършената от тях работа по време на настоящия мандат.

4. Разни.

/Дневният ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет./

По точка 1

Среща с адвокат Ирен Савова и адвокат Радост Ганчева.

Адвокат Ирен Савова и адвокат Радост Ганчева запознаха в детайли присъстващите на заседанието членове на УС на СБЖ за хода на съдебните дела с „Валедо 1” ООД и отговориха на поставени въпроси от: Борислав Костурков, Екатерина Кючукова, Ивайло Диманов, Марияна Бояджиева, Благой Цицелков, Дияна Желязкова, Антоанета Титянова, Георги Калагларски и Снежана Тодорова.

След като взе под внимание направената изчерпателна информация УС на СБЖ прие информацията за сведение.

Гласували 10 души. Против? – няма. Въздържали се? – няма.

Точка 2

Изслушване на Ивайло Диманов във връзка с писмо на 64-то журналистическо дружество.

Членовете на УС на СБЖ изслушаха поясненията на Ивайло Диманов по въпросите, касаещи ползването на Клуб „Журналист”, поставени от Е.Александрова, председател на 64-то журналистическо дружество и Т.Китик от 27-мо журналистическо дружество на СБЖ.

В дискусията с мнения и конкретни предложения се включиха: Снежана Тодорова, Георги Калагларски, Антоанета Титянова, Борислав Костурков, Марияна Бояджиева, Дияна Желязкова, Благой Цицелков и Лозан Такев.

След станалото обсъждане УС на СБЖ РЕШИ: Воден от желанието за подобряване облика и дейността на Клуб „Журналист” ВЪЗЛАГА на Ивайло Диманов за следващото заседание на Управителния съвет да  подготви нов регламент за ползване на Клуб „Журналист”. В него да бъдат включени, всички направени по време на заседанието предложения и условия за ползване залата на третия етаж в съюзната сграда, а така също и ценоразпис на артикулите, които се предлагат.

Подготвените документи да бъдат предварително разпратени на вниманието на членовете на УС на СБЖ, за да бъдат обсъдени и взето окончателно решение.

Гласували 10 души. Против? – няма. Въздържали се? – няма.

Точка 3

Обсъждане отчетите на председателите на комисии за свършената от тях работа по време на настоящия мандат.

Ивайло Диманов – Председател на Комисията по професионално-творческа дейност запозна присъстващите с дейността на комисията, чийто акцент е в две направления: определянето и връчването на годишните журналистически награди на СБЖ и дейността на Клуб „Журналист” – организиране и  провеждане на изложби, камерни театрални постановки, премиери на книги, концерти, „Литературен салон”, срещи на журналисти с посланици и др. Желанието е и занапред Клуб „Журналист” да е притегателен център за всички, които искат да се насладят на изкуството, да обогатят културата си и да нахранят душата си.

Дияна Желязкова, новоизбран Председател на комисията по синдикално-социална и правна защита акцентира върху няколко инициативи, а именно: осигуряване на коледни пакети от БЧК за възрастни членове на СБЖ;осигуряване на почивки за членовете на СБЖ и техните семейства на преференциални цени през месеците юни и септември в базите на СБЖ във Варна и яз. „Батак”; оферта за ползването на рехабилитационни програми за възстановяване и лечение в комплекс СБР „Термал” – Златни пясъци, която при желание да се използва от съюзните членове през неактивния морски сезон; през следващата година да бъдат организирани поне две срещи с председателите на журналистически дружества, за да бъдат поставени и обсъдени синдикални и социални проблеми;водене на разговори със санаториуми за лечение на журналисти при преференциални цени; СБЖ да поеме 50 на сто от разходите за адвокатски хонорар за водене на дело по трудово-правен въпрос.

Георги Калагларски, Председател на Стопанската комисия направи конкретни предложения отнасящи се до: провеждане на среща с представители на фирма „Фючър Хаус” ЕООД, които реализират иновативна технология за изграждане на постройки в извън населени места, за да се опита и постигне договореност за реновиране на 10-те бунгала в творческата база на СБЖ на яз. „Батак”;назначаване на граждански договор на експерт строителен надзор на ремонтните дейности, извършвани в град Варна и Банкя, като за целта бъдат извършени промени в щатното разписание на съюза и вече сключени граждански договори.

След като взе под внимание направените предложения и мненията изразени от Дияна Желязкова, Екатерина Кючукова, Борислав Костурков, Марияна Бояджиева и Снежана Тодорова УС на СБЖ РЕШИ: На следващото заседание на УС на СБЖ, което ще се проведе на 16 декември 2022 година да бъде обсъден въпросът с назначаването на eксперт строителен надзор на ремонтните дейности.

Възлага на г-жа Екатерина Кючукова, зам.-председател на Стопанската комисия да изпрати писмени и подписани становища от инженерните фирми, с които е водила разговори по отношение количествено-стойностна сметка на ремонтните дейности, извършвани в Банкя и Варна, за да бъдат консултирани с адвокатска къща „Савова&Сие” и изпратени на членовете на УС на СБЖ.

Екатерина Кючукова, Председател на Комисията за комуникации, проекти и програми информира участниците в заседанието за работата до този момент на Комисията – проведени девет заседания, едното от които е проведено в София. До месец юни т.г. програмите, по които е имало желание и готовност да се кандидатства по проекти не са функционирали с изключение на общинските програми.За съжаление проектите на две пловдивски дружества не са били одобрени. В момента члена на Комисията за комуникации, проекти и програми Ели Шопова работи по Програмата за училище по журналистика за ученици в Пловдивски, Асеновградски и други училища от региона.

Проведена е среща с експерт за осъществяване на инфраструктурни проекти - по европейска програма за учебни центрове. Би могло да се кандидатства за базата на СБЖ на яз. „Батак” за обучителен център.

Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ изрази становище занапред Комисията по проектите да работи активно с всички журналистически дружества от страната, а не само с тези от Пловдивска област и при провеждане на заседания да бъдат уведомявани и канени и членовете на Комисията от София.

Антоанета Титянова, Председател на Комисията по организационни въпроси изказа специална благодарност към всички членове на Комисията за всеотдайната им работа. Проведени са девет заседания за прием на нови членове, възстановяване на членство и създаване на нови журналистически дружества.Организирани са две Общи събрания. Приблизително членовете на СБЖ са 3170 души, създадени са 9 нови журналистически дружества – шест в град София и три в страната.По инициатива на Дарина Анастасова, член на Комисията по организационни въпроси бяха предложени и приети от Общото събрание на СБЖ промени в Устава на СБЖ.

Съществуват проблеми и разминавания в наличната в отдел „Организационен” документация за членския състав и броя на журналистическите дружества в София и страната. Усилено се работи от Комисията за актуализиране на списъци, адреси, телефони, платен членски внос и компютърната програма за членския състав, но и към този момент има разминавания и неточности и за съжаление липсва координация между препоръките на Комисията и работата на организационния сътрудник, което създава проблеми, създава напрежение и постъпват оплаквания.

Комисията предлага през следващата година да бъде обявен конкурс за изработване на нови членски журналистически карти – пластика. Да продължи организирането на срещи с журналистически дружества по места.

По точка 4

Разни.

Следващото заседание на УС на СБЖ да се проведе на 16 декември, т.г.

На него да бъде изслушан отчет на Васил Сотиров, председател на Комисията по международна дейност и Мая Константинова, служител в отдел „Организационен” на СБЖ.

Отлага обсъждането на писмо на журналистка от Шумен по повод лошите условия за почивка тази година в Международния дом на журналистите.

/Закрито в 16.20 часа./