Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 16 декември 2022 г.

  • 10.01.2023
  • СБЖ

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на съюза при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

Присъстваха членовете на Управителния съвет:

Снежана Тодорова,  Анна Заркова, Антоанета Титянова, Георги Калагларски,  Ивайло Диманов, Дарина Анастасова, Екатерина Кючукова, Дияна Желязкова, Лозан Такев, Марияна Бояджиева и Борислав Костурков, .

Отсъстваха:   Велиана Христова и Благой Цицелков – членове на УС на СБЖ и Венка Ризова – председател на КС на СБЖ.

Присъстваха и:  Мария Нецова – председател на Комисията по журналистическа етика, Росица Пантева – главен счетоводител на СБЖ, адвокат Радост Ганчева от адвокатска къща „Савова & сие”.

Заседанието премина при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на Регламент за ползване на залите в СБЖ и ценоразпис на предлагани храни и напитки в клуб „Журналист”.

2. Информация на Стопанската комисия на СБЖ.

3. Изслушване на Васил Сотиров, председател на Комисия по международна дейност.

4. Изслушване на Мая Константинова, сътрудник в отдел „Организационен".

 5. Разни.

/Предложеният дневен ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет./

 

По точка 1

Обсъждане и приемане на Регламент за ползване на залите в СБЖ и ценоразпис на предлагани храни и напитки в клуб „Журналист”.

След като обсъди предварително изпратения Регламент за ползване на залите в СБЖ, изслуша г-н Ивайло Диманов, който отговори на конкретно поставени въпроси и изказани мнения от г-н Борислав Костурков, г-жа Анна Заркова, г-жа Антоанета Титянова, г-н Георги Калагларски, г-жа Марияна Бояджиева, г-жа Дарина Анастасова, г-жа Дияна Желязкова, г-жа Екатерина Кючукова и г-жа Снежана Тодорова УС на СБЖ РЕШИ: ПРИЕМА Регламент за ползване на залите в СБЖ с направените по време на обсъждането допълнения и предложения.

Гласували: 10 гласа „за”; Против – няма; „Въздържали се” – Анна Заркова.

Месечният наем на фирма „Старспринт” ЕООД, наемател на Клуб „Журналист” да бъде увеличен, считано от 1 януари 2023 година и да бъде в размер на 300 /триста/ лева.

Гласували: 10 гласа „за”; Против – 1 – Георги Калагларски; „Въздържали се” – няма.

Възлага на г-жа Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ да проведе среща с г-н Венко Евтимов, управител на фирма „Старспринт” ЕООД и го информира за становището на членовете на УС на СБЖ по отношение бъдещата дейност на Клуб „Журналист”, приетите решения на днешното заседание и ценовата политика на клуба занапред.На срещата да присъства и г-н Ивайло Диманов.

Информация за резултатите от проведената среща и обсъждане на ценоразпис на предлаганите храни и напитки в клуб „Журналист” да бъдат точка в дневния ред на следващото заседание на УС на СБЖ.

Гласували: 11 гласа „за”; Против – няма; „Въздържали се” – няма.

 

Точка 2

Информация на Стопанската комисия на СБЖ.

Членовете на УС на СБЖ изслушаха инж. Венцислав Генков, който увери присъстващите, че стриктно следи и изпълнява задълженията си по договора за надзор върху извършваните ремонтни дейности в базите на СБЖ в град Банкя и МДЖ-Варна, съгласно клаузите в договора сключен с него.

Проектите за ремонт на сградите се изпълняват и наемателят редовно предоставя информация за извършените ремонти дейности. Ремонтът във Варна върви добре и се очаква евентуално да завърши до началото на месец март, а този в Банкя вероятно ще приключи в края на месец май. До този момент дворът с площ 12 дка. е изцяло почистен и засаден с райграс. Отново е изграден целият кухненски блок съгласно договора, но не е обзаведен.

Първоначално намерението на наемателя е било всичко да бъде газифицирано, но с оглед на положението с газа в момента се обсъжда въпросът, какво да бъде отоплението на сградата – с газ или електроенергия.

Изцяло е направен ремонт на покрива на старата сграда, което първоначално не е било предвидено в договора. Наемателят е преценил, че покривът е много стар и за да не създава в бъдеще проблеми е направил нов ремонт.

Проучена е възможността сградата да има асансьор.

Перилата на стаите с балкони по проект са били предвидени да бъдат мрежести, след намесата на инж. Генков е изработен нов проект и парапетите на стаите с балкони ще бъдат стабилни.

Има проекти за ремонтите на двата обекта, в които всичко е записано подробно. За всяка част е предвидено какви материали да се вложат. За материалите, които влагат, има съответни документи и те трябва да отговарят на проекта. Наемателят не може да рискува да ползва евтини материали и след пет – десет години да прави отново ремонт.В сключения договор с „Капитал Хелт” ЕООД е записано, че ремонтът се извършва от наемателя за негова сметка.

За СБЖ е важно ремонтът на обектите да бъде изпълнен в съответствие с договора и проекта, които са  представени и това е обект на постоянен контрол. Желанието е колкото е възможно по-скоро  обектите да бъдат пуснати в експлоатация.

След изслушването на инж. Венцислав Генков в обсъждането г-н Георги Калагларски, председател на Стопанската комисия, информира участниците в заседанието, че с протокол № 2 от 25 ноември 2022 година Стопанската комисия предлага да бъде привлечен лицензиран оценител, считано от 1 януари 2023 година, с оглед СБЖ да бъде реално и обективно информиран за действителните инвестиции, вложени в ремонта на базите.

Г-жа Дияна Желязкова, зам.-председател на Стопанската комисия подчерта, че независимо кой ще бъде привлечен за лицензиран оценител, това е необходимо и ръководството на СБЖ трябва да разполага с документи – експертизи, протоколи и заключение от оторизиран специалист.

 Г-жа Екатерина Кючукова, зам.-председател на Стопанската комисия сподели, че е направила консултация с независими строителни инженери, на които е предоставила данни от фирмата-наемател.Специалисти са изготвили анализ и имат готовност да изпълняват занапред тази дейност, след среща с ръководството на СБЖ и постигната договореност и конкретни параметри за дейност.

Свои мнения по темата изказаха и г-жа Анна Заркова, г-жа Дарина Анастасова, адвокат Радост Ганчева, г-жа Росица Пантева и г-жа Снежана Тодорова.

УС на СБЖ прие: информацията за сведение.

Г-н Георги Калагларски, председател на Стопанската комисия, осведоми участниците в заседанието за резултатите от проведена среща със строителни инженери и експерти от фирма „Фючър Хаус”, на която е присъствала и г-жа Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ.

Предложено е на представителите на фирмата  да извършат ремонт на десетте бунгала, намиращи се в яз. Батак с иновативни графитни блокчета до ключ, а СБЖ от своя страна да предостави две бунгала за ползване за определен период от време. Представителите на фирмата са приели с интерес предложението и след като на място се запознаят с базата на СБЖ ще подготвят и изпратят конкретно предложение, което ще бъде разгледано на заседание на УС на СБЖ.

УС на СБЖ прие информацията за сведение.

 

Точка 3

Изслушване на Васил Сотиров, председател на Комисия по международна дейност.

Господин Васил Сотиров, председател на Комисията по международна дейност на СБЖ, представи пред участниците в заседанието обстоен отчет за дейността на Комисията, развиваща се в четири основни направления: членство и активни връзки с международни и регионални журналистически организации и форуми – най-вече Международната организация на журналистите и Европейската федерация на журналистите ;двустранни приятелски връзки със сродни национални журналистически съюзи и синдикати; участие в международни журналистически инициативи и акции в защита на правата, борбите и справедливите искания на нашите колеги в други страни; поддържане на редовни журналистически контакти и срещи с официални дипломатически мисии и представителства у нас, както и срещи с чуждестранни гости, представляващи интерес за българската общественост и за журналистическата колегия. Той акцентира и върху съществуващи проблеми, породени от сложното международно положение и финансовата криза и сподели идеи за бъдещи прояви и инициативи.

След като взе под внимание Отчета за дейността на Комисията по международна дейност и изказаните мнения от г-жа Антоанета Титянова, г-жа Марияна Бояджиева, г-жа Мария Нецова, г-н Борислав Костурков, г-жа Анна Заркова и г-жа Снежана Тодорова УС на СБЖ РЕШИ: ПРИЕМА отчета за дейността на Комисията по международна дейност на СБЖ.

Гласували: 11 гласа „за”; Против – няма; „Въздържали се” – няма.

 

Точка 4

Изслушване на Мая Константинова, сътрудник в отдел „Организационен.

Госпожа Мая Константинова не беше изслушана от членовете на УС на СБЖ, поради заболяване.

Г-жа Антоанета Титянова, председател на Комисията по организационни въпроси, г-жа Дарина Анастасова, член на комисията, г-жа Дияна Желязкова, член на комисията отново алармираха за установени от тях неточности в документацията на отдел „Организационен” и пропуски в работата на г-жа Мая Константинова.

В станалото обсъждане свои мнения изказаха г-жа Анна Заркова, г-жа Мария Нецова, г-н Борислав Костурков и г-жа Снежана Тодорова.

УС на СБЖ РЕШИ: ДАВА СЪГЛАСИЕ в началото на месец януари 2023 година на сайта на СБЖ да бъде подготвена и качена обява за свободна позиция за длъжността „Организационен сътрудник по контрол въвеждане на данни” в отдел „Организационен” на СБЖ. В обявата да бъдат посочени изискванията, на които кандидатите трябва да отговарят, необходими документи за кандидатстване и срок за тяхното подаване.

 

Точка 5

Разни.

Госпожа Снежана Тодорова, Председател на УС на СБЖ прочете на участниците в заседанието благодарствено писмо от г-жа Здравка Сиракова – ръководител на сдружението „Арт диалог“ за подкрепата и участие в пресконференция на „Арт диалог” за съществуващите проблеми с авторските права.

УС на СБЖ прие информацията за сведение.

 

 

 

       /Закрито в 18.50 часа./