Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 16 септември 2022 г.

  • 21.09.2022
  • СБЖ

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на съюза. То бе открито в 14,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

В заседанието на Управителния съвет участваха членовете на УС:

Снежана Тодорова, Анна Заркова, Антоанета Титянова, Благой Цицелков, Георги Калагларски,  Дияна Желязкова, Екатерина Кючукова, Ивайло Диманов, Марияна Бояджиева и Павлета Давидова.

Отсъстваха: Борислав Костурков, Велиана Христова, Дарина Анастасова, Лозан Такев, Венка Ризова – председател на Контролния съвет и Мария Нецова, председател на Комисията по журналистическа етика.

Присъстваха и: Радост Ганчева – адвокатска къща „САВОВА & Сие” и Росица Пантева – главен счетоводител на СБЖ.

Заседанието премина при следния

 

 ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на предложение за създаване на работна група срещу съдебния тормоз над журналисти и подкрепа на инициативите на Международната федерация на журналистите по тази тема.

2. Информация за проведената среща с г-н Емил  Янков, управител на „Капитал Хелт” ЕООД.

3. Обсъждане предложението за продажба на лек автомобил марка „Шевролет Орландо”, собственост на СБЖ.

4. Разни.

/Дневният ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет./

В началото на заседанието думата бе дадена на г-жа Росица Пантева, главен счетоводител на СБЖ, за да запознае присъстващите с информация за приходите и разходите на СБЖ от началото на годината до 31 август 2022 година.

След като изслуша информацията на г-жа Росица Пантева, главен счетоводител на СБЖ и отговорите на конкретно поставени въпроси от г-жа Антоанета Титянова, г-жа Дияна Желязкова, г-н Благой Цицелков, г-жа Екатерина Кючукова, г-жа Анна Заркова, г-н Георги Калагларски, г-н Ивайло Диманов и г-жа Марияна Бояджиева УС на СБЖ прие информацията за сведение.

По точка 1

Обсъждане на предложение за създаване на работна група срещу съдебния тормоз над журналисти и подкрепа на инициативите на Международната федерация на журналистите по тази тема.

Госпожа Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ запозна участниците в заседанието с активното  включване на СБЖ в международната анти-SLAPP кампания, имаща за цел да брани журналистите, атакувани със съдебни дела, за да се пречи на работата им. С тази кауза са ангажирани Международната федерация на журналистите и Европейската федерация на журналистите, в които СБЖ е колективен член, а така също други журналистически и правозащитни организации, както и водещи европейски институции. Европейският център за свобода на пресата и медиите (ECPMF) и Коалицията срещу SLAPP в Европа (CASE) ще проведат на 20 октомври в Страсбург специална конференция по темата под патронажа на Съвета на Европа и на Европейския парламент. Проблемът е много сериозен и крайно болезнен, той пряко удря по правото на журналистите да упржняват без страх и натиск своя важен за обществото труд, представлява и грубо посегателство срещу свободата на словото. За съжаление и в България, доста колеги са обект на SLAPP-преследване, а не се пропускат и други форми да се въздейства тенденциозно и злонамерено върху журналистическия труд. Особено тежко е положението на извънстоличните журналисти, за което в СБЖ са получавани нееднократни сигнали.

В ход е инициатива за  изготвяне на регистър на журналистите у нас, пострадали от SLAPP-дела и от опити да се пречи на работата им. Ще се работи съвместно с журналистическите дружества на СБЖ и с адвокатските колегии, както и с официални институции, като Министерството на правосъдието и съдебната система.

Ще се подготви специална конференция, на която ще бъдат представени резултатите от работата по изготвянето на регистъра, който няма да е „затворен”, а постоянно ще се попълва с нова информация.

За патрон на всички  анти-SLAPP дейности е поканена и с готовност приела госпожа Илияна Йотова,Вицепрезидент на Република България.

Съюзът на българските журналисти е поканен да се участва в първото заседание на Съвета за прилагане на Националния координационен механизъм за върховенство на правото /Съвета по върховенство на правото/ и на Гражданския съвет към него, където със заповед на г-н Крум Зарков, министър на правосъдието е включен и председателят на УС на СБЖ госпожа Снежана Тодорова.

Проведена е работна среща на председателите на творческите съюзи с настоящият министър на културата проф. Велислав Минеков, на която отново е насочено вниманието му към предложенията на СБЖ за законодателни инициативи за защита на журналистическия труд и свободата на медиите и те са му предоставени.

След като изслуша изчерпателната информация от г-жа Снежана Тодорова УС на СБЖ прие информацията за сведение.

Гласували: 10 гласа „за”; Против – няма; „Въздържали се” – няма.

 

Точка 2

Информация за проведената среща с г-н Емил  Янков, управител на „Капитал Хелт” ЕООД.

       За проведена в изпълнение на решение на УС на СБЖ от заседанието му на 15 юли, т.г. среща с г-н Емил Янков, управител на „Капитал Хелт” ЕООД докладва г-жа Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ.По време на срещата преминала в конструктивен дух г-н Емил Янков, управител на „Капитал Хелт” ЕООД е информирал за хода на ремонтните дейности в двата имота и пускането им в експлоатация през следващата година.Поставени са въпросите по отношение актуализация на цените в наемните договори за почивен дом на СБЖ „Парк хотел” – МДЖ-Варна с оглед на икономическата криза в България; за по-нататъшното ползване на тенис-корта и др.

В дискусията със свои мнения и конкретни предложения се включиха: г-жа Антоанета Титянова, г-жа Екатерина Кючукова, г-жа Дияна Желязкова, г-н Благой Цицелков, г-жа Марияна Бояджиева, г-н Георги Калагларски и г-жа Анна Заркова.

След като взе под внимание станалото обсъждане УС на СБЖ РЕШИ: До края на тещущата година г-н Емил Янков, управител на „Капитал Хелт” да бъде поканен и изслушан на заседание на Управителния съвет на СБЖ.

 

Гласували: 10 гласа „за”; Против – няма; „Въздържали се” – няма.

 

Точка 3

Обсъждане предложението за продажба на лек автомобил марка „Шевролет Орландо”, собственост на СБЖ.

След като се запозна с предварително разпратеното предложение за продажба на лек автомобил марка „Шевролет Орландо”, собственост на СБЖ, удостоверението за застрахователна стойност на колата,  взе под внимание информацията на г-н Ивайло Диманов по отношение на проучването му за евентуално отдаване на автомобила под наем на агенция за „Rent a car”, изказаните мнения и направените конкретни предложения от г-жа Антоанета Титянова, г-жа Екатерина Кючукова, г-н Благой Цицелков и г-н Георги Калагларски, председател на Стопанската комисия УС на СБЖ РЕШИ:

  1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде продаден лек автомобил „Шевролет Орландо”, собственост на СБЖ на максимално изгодна цена.
  2. ВЪЗЛАГА на г-н Ивайло Диманов, офис мениджър, да съдейства за публикуването на безплатна обява за продажба на лек автомобил „Шевролет Орландо”,  собственост на СБЖ, в специализираното списание „Автооказион”.
  3. ВЪЗЛАГА на г-жа Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ и г-н Ивайло Диманов, офис мениджър след постъпване на конкретни предложения за закупуване на лекия автомобил, водейки се от максимално изгодна за СБЖ цена да осъществят продажбата му.
  4. Гласували: 9 гласа „за”; Против – няма; „Въздържали се” – 1 – Екатерина Кючукова.

По точка 4

Разни.

Г-н Ивайло Диманов, председател на комисията по професионално-творческа дейност предложи и УС на СБЖ ПРИЕ:

  1. Да се подготви и изпрати писмо до председателите на журналистическите дружества на СБЖ за връчването на годишните награди на СБЖ за творчески постижения по повод – 1 ноември – Ден на народните будители. Годишните награди се дават за публикации, предавания и обществено значими прояви на журналисти, членове на СБЖ, през периода от 15 октомври 2021 година до 15 октомври 2022 година. Информацията да бъде качена и на сайта на СБЖ.
  2. Церемонията по връчването на годишните награди на СБЖ да се проведе на 11 ноември 2022 година от 18.00 часа в клуб „Журналист”.

 

Гласували: 10 гласа „за”; Против – няма; „Въздържали се” – няма.

 

4.1.

След като взе под внимание конкретно направеното предложение от г-жа Антоанета Титянова УС на СБЖ РЕШИ:

Избира Дияна Димитрова Желязкова за председател на Комисията по синдикално-социална и правна защита.

Гласували: 10 гласа „за”; Против – няма; „Въздържали се” – няма.

 

4.2.

Госпожа Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ, запозна участниците в заседанието с получена официална покана до СБЖ от името на Община Кресна за участие в кръгла маса на тема: „Регионални медии и местна власт”.

След като взе под внимание мненията на г-н Ивайло Диманов, г-жа Антоанета Титянова, г-н Благой Цицелков, г-жа Марияна Бояджиева, г-жа Анна Заркова, г-жа Дияна Желязкова УС на СБЖ РЕШИ: ПОДКРЕПЯ участието на СБЖ в кръгла маса на тема: „Регионални медии и местна власт” в град Кресна.

Гласували: 10 гласа „за”; Против – няма; „Въздържали се” – няма.

4.3.

Участниците в заседанието на УС на СБЖ изслушаха информация за престоя в България на делегацията от Асоциацията на журналистите на Корея, която гостува от 29 август до 4 септември т.г. По време на престоя корейските колеги са били запознати с основните характеристики и проблеми на медийната среда и на журналистическия труд у нас, споделили са и своя опит по тези теми и са събрали впечатления от забележителности, история, култура, традиции, съвременно развитие и бизнес възможности по време на посещенията си в Пловдив, Панагюрище, Старосел, фолклорен комплекс „Ердрега, край с. Дрен.

УС на СБЖ прие информацията за сведение.

4.4.

Всички членове на УС на СБЖ участващи в заседанието се обединиха около апела на г-н Ивайло Диманов СБЖ отново да алармира обществеността и настоява за промени в Закона за задълженията и договорите, тъй като във възмутителната ситуация с некоректния наемател на емблематичния ресторант на СБЖ „Валедо 1” ООД, който продължава да го ползва при отсъствието на действащ договор, може да попадне всяка организация или частно лице, т.е. собственикът на имота да е лишен от всякаква възможност да ползва собствения си имот, докато не се произнесе съда.

УС на СБЖ прие на 10 октомври т.г. да организира протест и кръгла маса, под патронажа на Министерство на правосъдието по повод казуса с некоректния наемател на СБЖ - „Валедо 1” ООД.

 

                /Закрито в 16,40 часа./