Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 15 юли 2022 г.

  • 03.08.2022
  • СБЖ

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на съюза. То бе открито в 14,45 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

В заседанието на Управителния съвет участваха членовете на УС:

Снежана Тодорова, Борислав Костурков, Велиана Христова, Благой Цицелков,  Павлета Давидова,  Екатерина Кючукова, Дияна Желязкова, Ивайло Диманов,  .

Отсъстваха:  Анна Заркова, Антоанета Титянова, Георги Калагларски, Дарина Анастасова, Лозан Такев, Марияна Бояджиева.

Присъстваха и: Венка Ризова – председател на Контролния съвет, Мария Нецова – председател на Комисията по професионална етика, Росица Пантева – главен счетоводител на СБЖ, и  Радост Ганчева – адвокатска къща „САВОВА & Сие”.

Заседанието премина при следния

 ДНЕВЕН РЕД:

1. Посещение на делегация на Асоциацията на корейските журналисти. Предложения за програма на корейските журналисти в България

2. Предложение от Фондация „Петър Берон“ за сътрудничество

3. Разни:

3.1. Изпълнение на решението на Управителния съвет за информиране на обществеността за взаимоотношенията с „Валедо 1“ ООД.

3.2. Информация от членовете на Стопанската комисия за посещението им в Международния дом на журналистите – Варна

3.3. Информация за взаимоотношенията на СБЖ с "Валедо 1" ООД.

/Дневният ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет./

По точка 1

Посещение на делегация на Асоциацията на корейските журналисти.

Предложения за програма на корейските журналисти в България.

Госпожа Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ запозна участниците в заседанието с предложението за състав на делегацията на СБЖ, която ще посети Република Корея за времето от 24 септември до 1 октомври т.г., взето на заседание на Международната комисия на СБЖ и подробности по подготовката за приемане и програма по време на престоя на делегация от Асоциацията на корейските журналисти, която ще посети България от 29 август до 4 септември 2022 година.

След като взе под внимание изказванията и направените конкретни предложения от Благой Цицелков, Екатерина Кючукова и Мария Нецова УС на СБЖ РЕШИ:  ОДОБРЯВА делегацията на СБЖ, която ще посети Република Корея за времето от 24 септември до 1 октомври 2022 година да бъде в състав: СНЕЖАНА ТОДОРОВА, ПЕТКО АЗМАНОВ, ЦАНКА ДОНКОВА, ПЕТЬО ЦЕКОВ, ДИЯНА ЖЕЛЯЗКОВА.

Резерви:Екатерина Кючукова,Благой Цицелков,Мария Елмазова.

ВЪЗЛАГА на госпожа Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ да разговаря с колегите, включени в състава на делегацията и ги информира за условията във връзка с пътуването – поемане на пътните разноски.

Гласували: 8 гласа „за”; Против – няма; „Въздържали се” – няма.

Точка 2

Предложение от Фондация „Петър Берон“ за сътрудничество.

Госпожа Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ предложи на вниманието на присъстващите писмо от г-жа Дора Ангелова, изпълнителен директор на Фондация „Петър Берон,с което те изявяват желание за сътрудничество със СБЖ и почасово наемане на залата на третия етаж от съюзната сграда.

След като се запозна с текста на писмото от Фондация „Петър Берон” и взе под внимание мненията на Благой Цицелков и Венка Ризова УС на СБЖ РЕШИ: Приема по принцип предложението за сътрудничество с Фондация „Петър Берон”.

Да се проведат допълнителни разговори за размера на наема, график и условия за ползване на заседателната зала на третия етаж от сградата на СБЖ.

Гласували: 8 гласа „за”; Против – няма; „Въздържали се” – няма.

Точка 3

Разни.

След като се запозна с изпратено до СБЖ писмо от Дирекция „Култура“ на Столична община за  предложения за награди за ярки постижения в областта на културата за 2022 година съгласно статута за наградите на Столична община в областта на културата, приет с Решение № 344 от 22 юни 2017 година от Столичния общински съвет, които ще  се връчват в деня на София – 17 септември Управителният съвет на СБЖ РЕШИ: ПРЕДЛАГА АНЖЕЛ РАЙМОНД ВАГЕНЩАЙН - сценарист, режисьор, писател и общественик за наградата на Столична община за изключителни постижения и принос за националната култура.

Гласували: 8 гласа „за”; Против – няма; „Въздържали се” – няма.

НЕ ВЪЗРАЗЯВА г-н Благой Цицелков, член на УС на СБЖ да подготви предложение и мотивировка за отличаване с награда на Столична община в областта на сценичните изкуства Станислав Трифонов – Насимо.

Гласували: 8 гласа „за”; Против – няма; „Въздържали се” – няма.

3.1.

Изпълнение на решението на Управителния съвет за информиране на обществеността за взаимоотношенията с „Валедо 1” ООД.

Присъстващите на заседанието бяха подробно информирани от г-жа Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ и адвокат Радост Ганчева от адвокатска къща „Савова&Сие” за направеното до този момент в изпълнение решение на УС на СБЖ за информиране на обществеността по повод усложнената ситуация с некоректния наемател на СБЖ „Валедо 1” ООД с управител Христо Дионисиев, а именно: среща-разговор с г-н Иван Гешев, Главен прокурор на Република България и интервю на председателя на УС на СБЖ по Канал 1 на БНТ. Предстои разпространение на прессъобщение от името на СБЖ до българските медии по казуса с „Валедо 1”ООД.

УС на СБЖ прие информацията за сведение.

3.2.

Информация от членовете на Стопанската комисия за посещението им в Международния дом на журналистите – Варна.

Подробна информация за посещението си в Международния дом на журналистите-Варна, за резултатите от видяното в почивен дом на СБЖ „Парк-хотел” и дом 1, проведените срещи, разговори и конкретни предложения за по-нататъшно управление и контрол на имотите, собственост на СБЖ  бе предложена на вниманието на участниците в заседанието от Дияна Желязкова-зам.-председател на Стопанската комисия, Екатерина Кючукова-зам.-председател на Стопанската комисия и Велиана Христова-зам.-председател на Стопанската комисия.

След станалото обсъждане, изказаните мнения от Венка Ризова, Благой Цицелков, Борислав Костурков, Снежана Тодорова и становището на адвокат Радост Ганчева от адвокатска къща „Савова&сие” УС НА СБЖ РЕШИ:  Да се организира среща с д-р Емил Янков, управител на Капитал Хелт Холдинг” ЕАД в присъствието на титуляр адвокат от адвокатска къща „Савова&сие”, на която да се  поиска актуализация на цените в наемните договори за Почивен дом на СБЖ „Парк-хотел” – МДЖ-Варна и за Творческата база на СБЖ в град Банкя във връзка с  икономическата криза.

Гласували: 8 гласа „за”; Против – няма; „Въздържали се” – няма.

НЕ ВЪЗРАЗЯВА г-жа Екатерина Кючукова, зам.-председател на Стопанската комисия да предостави за обсъждане и вземане на решение писмени оферти с финансов разчет за назначаване на специалист от лицензирана фирма, следящ и отговарящ за строителния надзор на имотите, собственост на СБЖ във Варна и Банкя.

ДАВА СЪГЛАСИЕ през есента да се подготви и публикува оферта за отдаване под наем на цялата база на Международния дом на журналистите – Варна.

С оглед пълноценния отдих на членовете на СБЖ и техните семейства в Дом 1 на МДЖ-Варна да се изготви и изпрати за изпълнение на семейство Златеви Правилник за вътрешен ред на територията на дома.

 

/Закрито в 17,45 часа./