Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 17 юни 2022 г.

  • 27.06.2022
  • СБЖ

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на съюза. То бе открито в 15,15 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

В заседанието на Управителния съвет участваха членовете на УС:

Снежана Тодорова, Анна Заркова, Антоанета Титянова, Велиана Христова, Георги Калагларски,  Дарина Анастасова, Дияна Желязкова, Екатерина Кючукова и Ивайло Диманов.

Отсъстваха: Благой Цицелков, Борислав Костурков, Лозан Такев, Марияна Бояджиева и Павлета Давидова.

Присъстваха и: Венка Ризова – председател на Контролния съвет, Радост Ганчева – адвокатска къща „САВОВА & Сие” и Росица Пантева – главен счетоводител на СБЖ.

Отсъства: Мария Нецова – председател на Комисията по журналистическа етика.

Заседанието премина при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.        Обсъждане подготовката за Общото събрание на СБЖ, което ще се състои на 18 юни 2022 г. от 10.00 часа.

2.        Разни.

        (Дневният ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет).

 

По точка 1

Обсъждане подготовката за Общото събрание на СБЖ, което ще се проведе на 18 юни 2022 година.

Госпожа Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ подробно запозна участниците в заседанието с хода на подготовката за провеждането на редовното Общо събрание на СБЖ - редовно избрани за участие делегати  - 95 души, 44 резервни, от общо 69 дружества; от София  75 души, а от страната – 19 и детайли за неговото нормално протичане – брой на заседанията, водещи и секретари, които да бъдат предложени за избор от делегатите и докладчиците по точките по събрание на СБЖ, което ще се проведе на 18 юни 2022 година.

Госпожа Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ подробно запозна участниците в заседанието с хода на подготовката за провеждането на редовното Общо събрание на СБЖ - редовно избрани за участие делегати  - 95 души, 44 резервни, от общо 69 дружества; от София  75 души, а от страната – 19 и детайли за неговото нормално протичане – брой на заседанията, водещи и секретари, които да бъдат предложени за избор от делегатите и докладчиците по точките по предварително одобрения и разпратен дневен ред, регламент за изказванията и др.

Присъстващите членове на УС на СБЖ активно дискутираха по проекта за Устав на СБЖ с включените предложения за промени, постъпили писмено от журналистическите дружества на СБЖ и направени по време на срещата на ръководството на Съюза на българските журналисти с председателите на журналистически дружества, състояла се на 9 април 2022 година.

Адвокат Радост Ганчева от адвокатска къща „Савова&сие”, г-жа Дарина Маринова и г-жа Снежана Тодорова отговориха на въпросите и предложенията направени от: Антоанета Титянова, Дияна Желязкова,Георги Калагларски, Ани Заркова, Велиана Христова, Екатерина Кючукова, Венка Ризова и Ивайло Диманов.  

След като взе под внимание станалото обсъждане УС на СБЖ РЕШИ: ВЪЗЛАГА на г-жа Дарина Маринова, председател на Комисията по Устава да подготви обобщен доклад, включващ постъпилите до този момент предложения за промени в Устава на СБЖ и запознае с него делегатите на Общото събрание на СБЖ.

Гласували: 9 гласа „за”; Против – няма; „Въздържали се” – няма.

Точка 2

Разни

Госпожа Велиана Христова предложи и УС на СБЖ ПРИЕ: Да се подготви и предложи на Общото събрание на СБЖ Декларация от името на СБЖ по повод решение на СЕМ, ограничаващо свободата на словото.

Гласували: 9 гласа „за”; Против – няма; „Въздържали се” – няма.

(Закрито в 18,05 часа)