Устав на Съюза на българските журналисти

Големина на шрифт: a a    Отпечатай:

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси...

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл.1. Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси.
Чл.2. (1) Наименованието на сдружението е „СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ“.
(2) Съкращението „СБЖ“ е равностойно на пълното изписване на наименованието на сдружението.
(3) В международната кореспонденция на сдружението наименованието „СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ“ се изписва на английски език по следния начин: UNION OF BULGARIAN JOURNALISTS.
Чл.3. (1) Седалището на сдружението е град София.
(2) Адресът на сдружението е: София 1000, район „Средец“, ул.“Граф Игнатиев“ № 4.
Чл.4. Съюзът на българските журналисти изразява волята си и извършва правни действия чрез своите органи. Той се представлява от управителния си орган.
Чл.5. Всяко писмено изявление на сдружението съдържа неговото наименование, седалище, адрес и данни за неговата регистрация, включително и БУЛСТАТ номер.
Чл.6. Сдружението е учредено за неопределен срок.
Чл.7. Дейността на сдружението се основава на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, действащото българско законодателство и настоящия Устав.


ІІ. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ


Чл.8. Съюзът на българските журналисти е сдружение за осъществяване на дейност в частна полза на своите членове.
Чл.9. (1) Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.
(2) Съюзът на българските журналисти работи за утвърждаване и повишаване на ролята на професионалната журналистика в обществото, както и за спазване на установените в българската журналистика професионални стандарти и правила на професионална етика.
(3) Съюзът на българските журналисти работи за осигуряване и отстояване на свободата, независимостта и автономността на медиите.
(4) Съюзът на българските журналисти изразява общите интереси на българските журналисти пред държавните и общинските органи, стопанските и други организации в страната и чужбина.
(5) Съюзът на българските журналисти работи за развитие и разширяване на международното сътрудничество в областта на професионалната журналистика.
Чл.10. Съюзът на българските журналисти постига своите цели посредством:
1. формиране на позитивно обществено отношение към дейността на българските журналисти;
2. изразяване на мнения и становища и оказване на съдействие за защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти;
3. организиране на обучения по проблеми на професионалната журналистика и дейността на медиите;
4. предприемане на съответстващи на целите му инициативи пред държавни органи, общини и неправителствени организации;
5. осъществяване на международно сътрудничество.


ІІІ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ


Чл.11. За постигане на своите цели Съюзът на българските журналисти:
(1) Извършва дейности за :
1. развитието на професионалната журналистика в Република България;
2. прилагане на установените в областта на журналистиката професионални стандарти и правила на професионална етика;
3. защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти;
4. решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, жизненото равнище и социалното осигуряване на българските журналисти;
5. сигнализиране на компетентните държавни и общински органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство;
6. спазване на Правилата на журналистическата етика.
(2) Непосредствено осигурява:
1. социално-синдикален фонд за подпомагане на своите членове;
2. безплатна защита при нарушени трудови и социални права на членове, трудово-правна консултация и юридическа помощ;
3. подпомагане на здравното обслужване и отдиха на своите членове;
4. поддържане на свои почивни домове, бази, клубове, пресцентрове и други;
5. сътрудничество с други организации на професионални журналисти в страната и чужбина, членуване в национални и в международни организации и участие в тяхната дейност.
Чл.12. (1) Съюзът на българските журналисти може да извършва информационна, рекламна, издателска, предпечатна и печатна дейност, разпространение на печатни произведения и други носители на информация, както и да организира семинари, изложби, пресконференции и други подобни.
(2) Дейностите по ал.1 имат характер на допълнителна стопанска дейност и приходите от тях се използват за постигане на определените в чл. 9 от този Устав цели.
(3) Съюзът на българските журналисти не разпределя печалба.
(4) Съюзът на българските журналисти извършва и друга стопанска дейност, която се подчинява на условията и реда на действащите закони и подзаконови нормативни актове, регулиращи съответния вид стопанска дейност.
Чл.13. За изпълнение на основната си дейност Съюзът на българските журналисти поддържа свои фондове.


ІV. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ


Чл.14. (1) Член на Съ­ю­за на бъл­гар­с­ки­те жур­на­лис­ти мо­же да бъ­де бъл­гар­с­ки граж­да­нин, кой­то не по-мал­ко от две го­ди­ни уп­раж­ня­ва жур­на­лис­ти­чес­ка про­фе­сия, при­е­ма и спаз­ва то­зи Ус­тав и при­е­ти­те от Об­що­то съб­ра­ние на сд­ру­же­ни­е­то Пра­ви­ла на жур­на­лис­ти­чес­ка ети­ка.
(2) В Съ­ю­за на бъл­гар­с­ки­те жур­на­лис­ти мо­гат да чле­ну­ват и:
1. спе­ци­а­лис­ти, уп­раж­ня­ва­щи жур­на­лис­ти­чес­ка и ме­дий­на дей­ност, ме­дий­ни спе­ци­а­лис­ти и пре­по­да­ва­те­ли в об­ласт­та на жур­на­лис­ти­ка­та;
2. жур­на­лис­ти, пре­ми­на­ли на дру­га ра­бо­та, ко­и­то имат ми­ни­мум де­сет го­ди­ни член­с­т­во в СБЖ;
3. юри­ди­чес­ки ли­ца не мо­гат да бъ­дат чле­но­ве на Съ­ю­за на бъл­гар­с­ки­те жур­на­лис­ти.
Чл.15. Чле­ну­ва­не­то в Съ­ю­за на бъл­гар­с­ки­те жур­на­лис­ти е доб­ро­вол­но.
Чл.16. Чле­но­ве­те на Съ­ю­за на бъл­гар­с­ки­те жур­на­лис­ти не мо­гат да чле­ну­ват в дру­ги бъл­гар­с­ки ор­га­ни­за­ции на про­фе­си­о­нал­ни жур­на­лис­ти със син­ди­кал­ни фун­к­ции.
Чл.17. (1) Же­ла­е­щи­те да чле­ну­ват в Съ­ю­за на бъл­гар­с­ки­те жур­на­лис­ти по­да­ват мол­ба до жур­на­лис­ти­чес­ко дру­жес­т­во, прид­ру­же­на с би­ог­ра­фич­но-про­фе­си­о­нал­на справ­ка и две про­фе­си­о­нал­ни пре­по­ръ­ки от чле­но­ве на СБЖ с не по-мал­ко от две го­ди­ни член­с­т­во в не­го. До­ку­мен­ти­те се раз­г­леж­дат в ед­но­ме­се­чен срок от съб­ра­ние на дру­жес­т­во­то в при­със­т­вие на кан­ди­да­та.
(2) Ре­ше­ни­е­то на дру­жес­т­во­то за при­е­ма­не на кан­ди­да­та се ут­вър­ж­да­ва от Ко­ми­си­я­та по ор­га­ни­за­ци­он­ни­те въп­ро­си и член­с­т­во­то в Съ­ю­за на бъл­гар­с­ки­те жур­на­лис­ти в ед­но­мо­се­чен срок от да­та­та на съб­ра­ни­е­то.
(3) Кандидатът става член на СБЖ от датата на утвърждаването му.   
Чл.18. (1) Отказът на Комисията по организационните въпроси и членството да утвърди решението на журналистическото дружество може да се обжалва в едномесечен срок пред Контролния съвет на Съюза на българските журналисти.
2. Контролният съвет се произнася по жалбата в двумесечен срок.
3. Решението на Контролния съвет е окончателно.
Чл.19. (1) Всеки член на Съюза на българските журналисти има право:
1. да участва в работата на СБЖ;
2. да участва в управлението му;
3. да бъде информиран за неговата дейност;
4. да се ползва от неговото имущество и от резултатите от дейността по ред, определен от Управителния съвет на СБЖ;
5. да участва лично в разглеждането и вземането на решения по всички въпроси, които засягат неговата дейност и поведението му;
6. да получава от СБЖ защита на своите професионални, синдикални и социална права, да получава синдикална и социална помощ по условия и ред, определени от Управителния съвет;
(2) Членските права са непрехвърлими и не преминават върху наследниците на техния носител.
Чл.20. Всеки член на СБЖ е длъжен:
1. да спазва настоящия Устав и Правилата на журналистическа етика;
2. да плаща годишен членски внос в размер, определен от Общото събрание.
Чл.21. Членството в СБЖ се прекратява:
1. с прекратяване на СБЖ;
2. със смъртта на лицето;
3. с изключване;
4. с едностранно писмено волеизявление, което се отправя до Управителния съвет;
5. при отпадане (чл.23).
Чл.22. (1) За нарушаване на Устава и за поведение, уронващо престижа на журналистическата професия, както и за нарушаване на Правилата на журналистическата етика, на провинилите се членове се налагат наказанията предупреждение и изключване.
(2) Наказанията се налагат от журналистическото дружество, което трябва да се произнесе не по-късно от един месец от деня, в който нарушението е било констатирано.
(3) Наказанията по ал.1 за поведение, уронващо престижа на журналистическата професия, както и нарушаващо Правилата на журналистическата етика, могат да се налагат и от Комисията по журналистическа етика.
(4) Решението за налагане на наказание може да се обжалва пред Общото събрание в едномесечен срок от вземането му. Общото събрание се произнася на първото заседание, проведено след подаването на жалбата.
Чл.23. (1) Членовете на СБЖ, които не са платили членския си внос повече от една година и системно не участват в дейността му, отпадат от членство в СБЖ.
(2) Неплащането на членски внос и системното неучастие в дейността се констатират по документи.
(3) Членството се прекратява от журналистическото дружество и решението се вписва задължително в протокола от заседанието.
(4) Решението може да се обжалва пред Общото събрание.


V. УСТРОЙСТВО


Чл.24. (1) Членовете на Съюза на българските журналисти се обединяват в журналистически дружества.
(2) Журналистическото дружество в състав не по-малък от петима членове е основно структурно звено на Съюза на българските журналисти.
(3) Журналистическите дружества се изграждат по месторабота и по териториален принцип.
(4) Журналистите от редакции с по-малко от петима членове на СБЖ, журналистите на свободна практика и журналистите, които са се пенсионирали, се обединяват в журналистически дружества по териториален принцип.
(5) Журналистите, членове на СБЖ, с една месторабота или пенсионери, могат да изградят повече от едно журналистическо дружество, ако общият им брой надхвърля петкратно определената с настоящия Устав минимална численост на дружествата.
(6) Когато журналистическите дружества са повече от едно в една месторабота или в един регион, те могат с общо съгласие да упълномощят свой координатор, във връзка с единодействието им като структурни звена на СБЖ и с общото им представяне пред един работодател.
Чл.25. (1) Събранието на журналистическото дружество е законно, ако присъстват половината от членовете му плюс един. Решенията се вземат с обикновено мнозинство.
(2) Дружеството задължително избира свои председател и секретар, може да избира и други членове на ръководството.
(3) Членовете на ръководството на дружеството са длъжни да изразяват общата воля на членовете и да защитават професионалните, социалните и синдикалните права на журналистите от дружеството.
(4) Жур­на­лис­ти­чес­ко­то дру­жес­т­во про­веж­да вся­ка го­ди­на от­чет­но-из­бор­но съб­ра­ние. Всяко журналистическо дружество провежда събрание 40 дни преди датата на общо събрание на Съюза на българските журналисти, на което избира своите представители за участие в Общото събрание на СБЖ, заверените копия от протоколите за проведения избор се изпращат в седалището на СБЖ до три дни след датата на неговото провеждане.
(5) Нормата на представителство за участие в Общото събрание на Съюза на българските журналисти се определя по следния начин: на журналистическо дружество до 20 членове – един представител, на всеки следващи 20 – по още един, но не повече от пет за едно дружество.
Чл.26. (1) Дейността на журналистическите дружества се финансира от средства на Съюза на българските журналисти, като тези средства не могат да бъдат в размер по-малък от шестдесет на сто от събрания в дружеството членски внос.
(2) Съюзът на българските журналисти може да представя при нужда на всяко журналистическо дружество целеви субсидии.
Чл.27. В Съюза на българските журналисти може да се изграждат доброволни звена по тематично-проблемни въпроси като клубове, секции и други.


VІ. ОРГАНИ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ


Чл.28. (1) Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание.
(2) Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.
Чл.29.    (1) Общото събрание се състои от избраните представители на журналистическите дружества /делегати/.
Чл.30. (1) Общото събрание :
1. изменя и допълва Устава;
2. приема, изменя и допълва Правила на журналистическата етика, Правила за реда и процедурата по утвърждаване на членове на СБЖ и за прилагане на уставните критерии за членство и Правила за реда, по който членовете на СБЖ могат да се ползват от имуществото му и от резултатите от дейността;
3. взема решения за разпореждане с недвижимото имущество на СБЖ;
4. избира и освобождава чрез тайно гласуване Председателя и членовете на Управителния съвет;
5. избира и освобождава чрез тайно гласуване Председателя и членовете на Контролния съвет;
6. избира и освобождава чрез тайно гласуване членовете на Комисията по журналистическа етика и на другите образувани от него постоянни и временни комисии;
7. взема решения за прекратяване и преобразуване на СБЖ;
8. приема Основни насоки и Програма за дейността на СБЖ;
9. приема Бюджета на СБЖ;
10. взема решение за участие в други юридически лица с нестопанска цел;
11. при­е­ма от­че­ти­те за дей­ност­та на Уп­ра­ви­тел­ния съ­вет, на Кон­т­рол­ния съ­вет и на Комисията по журналистическа етика, как­то и на из­б­ра­ни­те от не­го пос­то­ян­ни и вре­мен­ни ко­ми­сии;
12. отменя решения на другите органи на СБЖ, които противоречат на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на СБЖ;
13. определя размера и начина на събиране на членския внос.
(2) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на СБЖ.
(3) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.
(4) Решенията на органите на СБЖ, които са взети в противоречие със Закона, Устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорени пред Общото събрание, по искане на заинтересуваните членове на СБЖ или по искане на негов орган.
(5) Искането трябва да бъде отправено в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от една година от датата на вземането му.
(6) Споровете по ал.5 могат да бъдат повдигани пред Софийския градски съд от всеки член на СБЖ или от негов орган в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от една година от датата на вземането му.
Чл.31. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.
(2) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Общото събрание. Ако Управителният съвет в месечен срок не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по неговото седалище по писмено искане на заинтересуваните членове.
(3) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на Общото събрание и по чия инициатива се свиква то.
(4) Поканата се поставя на видно място в сградата, където се намира управлението на Съюза на българските журналисти и се изпраща с препоръчана поща с обратна разписка до всички делегати на Общото събрание, избрани от дружествата, най-малко един месец преди насрочения ден.
Чл.32. (1) Общото събрание избира на всяко свое заседание Председател и секретар.
(2) Председателят открива, ръководи и закрива заседанията на Общото събрание, осигурява реда при провеждането му и подписва протокола от неговото заседание.
Чл.33. (1) Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички негови членове.
(2) При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и негови членове да се явят, но не по-малко от една трета от общия им брой.
Чл.34. (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.
(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия без ограничение, по съребрена линия до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително.
(3) Не се допуска гласуване с пълномощие.
Чл.35. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство (50 + 1) от присъстващите, освен ако този Устав не предвижда друго.
(2) Решенията по чл.30, ал.1, т.1,т.2,т.3 и т.10 се вземат с мнозинство две трети от всички членове на Общото събрание.
(3) Решенията по чл.30, ал.1, т.7 се вземат с мнозинство три четвърти от всички членове на Общото събрание.
(4) По въпроси, които не са били включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.
Чл.36. (1) Управителният съвет на Съюза на българските журналисти се състои от 15 души, в които по право се включва и председателят на УС на СБЖ.
(2) За членове на управителния съвет могат да се избират само членове на Общото събрание на СБЖ. Предложения за избор на членове на Управителния съвет може да прави  Управителният съвет, както и всеки делегат.
(3) Не мо­гат да бъ­дат из­би­ра­ни за чле­но­ве на Уп­ра­ви­тел­ния съ­вет ли­ца, ко­и­то са чле­но­ве на цен­т­рал­ни или мес­т­ни ръ­ко­вод­с­т­ва на по­ли­ти­чес­ки пар­тии и дви­же­ния, соб­с­т­ве­ни­ци или съ­соб­с­т­ве­ни­ци на ме­дии.
(4) Уп­ра­ви­тел­ни­ят съ­вет сам оп­ре­де­ля сво­я­та струк­ту­ра.
(5) Управителният съвет избира между членовете си Главен секретар на Съюза на българските журналисти
Чл.37. Председателят на Управителния съвет и Управителният съвет се избират за срок от четири години.
Чл.38. (1) Членовете на Управителния съвет прекратяват участието си в него:
1. по собствено желание;
2. при неучастие в работата на Управителния съвет в три поредни заседания без уважителни причини;
3. при отзоваване по реда на избиране;
4. при напускане на СБЖ.
(2) Решението за прекратяване на членство по т.2 на ал.1 се взема от Общото събрание.
(3) Попълването на овакантените места в Управителния съвет се извършва по реда на избиране. Мандатът на новоизбрания член изтича с мандата на Управителния съвет.
Чл.39. (1) Управителният съвет :
1. ръководи СБЖ в съответствие с този Устав;
2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
3. управлява имуществото на СБЖ;
4. изготвя и внася в Общото събрание проекти за Програма и Бюджет;
5. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на СБЖ;
6. организира, насочва и контролира извършването на дейността, включително и тази в обща полза и носи отговорност за това;
7. приема Правилник за дейността си;
8. приема правилници и инструкции по прилагането на Устава, доколкото това не е от изключителна компетентност на Общото събрание (виж чл.30, т.2);
9. утвърждава щата на СБЖ;
10. избира председателя и членовете на създадените от него постоянни или временни комисии, които са негови помощни органи;
11. избира председателите и членовете на други създадени от него постоянни или временни комисии, които са негови помощни органи;
12. осигурява вписването на промените в обстоятелствата по чл.18 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
13. взема решения по всички въпроси, които законът или Уставът не предоставят за решаване от друг орган на СБЖ.
14.в десетдневен срок, считано от датата на провеждане на заседанието, информира председателите на журналистическите дружества за взетите от него решения.
(2) Съюзът на българските журналисти се представлява пред други физически и юридически лица в страната и чужбина от Председателя на Управителния съвет на СБЖ, а в негово отсъствие или при фактическа невъзможност да изпълнява функциите си – от Главния секретар на СБЖ..
Чл.40. (1) Управителният съвет се свиква на заседание най-малко един път на всеки два месеца.
(2) Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на най-малко една трета от неговите членове. Ако Председателят не свика заседанието на Управителния съвет в седемдневен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет.
(3) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от неговия Председател.
(4) При отсъствие на Председателя заседанията се ръководят от избран от Управителния съвет негов член.
Чл.41. (1) Управителният съвет може да взема решения, ако присъстват повече от половината от неговите членове.
(2) Присъстващ на заседанието е и негов член, с който има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(3) В заседанието на Управителния съвет с право на съвещателен глас участват Председателят на Контролния съвет на СБЖ и Председателят на Комисията по журналистическа етика.
Чл.42. (1) Управителният съвет взема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите.
(2) Решенията на Управителния съвет във връзка с разпореждането с движимото имущество на СБЖ, както и решенията по чл. 39, т.7 от Устава се вземат с мнозинство от две трети от всички негови членове.
(3) Управителният съвет сам определя тайно или явно да бъде гласуването.
(4) Управителният съвет може да взема решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.
Чл.43. Оперативното ръководство на СБЖ между заседанията на Управителния съвет се осъществява от Председателя и определени от Управителния съвет негови членове.
Чл.44. (1) Контролният съвет контролира дейността на Управителния съвет, фондовете и комисиите.
(2) Контролният съвет се състои от председател и четирима членове.
(3) Контролният съвет упражнява предварителен, текущ и последващ контрол върху дейността на органите на СБЖ, на длъжностните лица, които са на работа в СБЖ и на журналистическите дружества за :
1. спазването на Устава, организационното състояние и работа;
2. отчитането на членския внос, спазването на щатната и бюджетната дисциплина, разходите и състоянието на финансово-счетоводната отчетност, стопанисването и използването на съюзното имущество;
3. състоянието на деловодната работа и дейността с предложенията, жалбите, сигналите и молбите;
4. осигуряването на отдиха и лечението на съюзните членове, разпределението на картите за почивка, състоянието на почивната база.
Чл.45. За своята дейност Контролният съвет се отчита ежегодно пред Общото събрание.
Чл.46. (1) Контролният съвет се свиква на заседание от своя председател най-малко един път на три месеца.
(2) Заседанието е законно, ако на него присъстват повече от половината от неговите членове.
(3) Контролният съвет взема решения с обикновено мнозинство
(4) контролният съвет осъществява своята сейност въз основа на приет от него Правилник за дейноста.
Чл.47. (1) Комисията по журналистическа етика се състои от председател и четирима членове.
(2) Комисията по журналистическа етика следи за спазването на Правилата на журналистическата етика от членовете на СБЖ.
(3) Комисията по журналистическа етика разглежда жалбите, сигналите и споровете, чието решаване е от нейната компетентност и се произнася по тях устно или писмено в едномесечен срок. Комисията може да се произнесе и без да е подадена жалба или сигнал.
(4) Комисията може да се произнесе и по собствена инициатива и при отделни прояви в медиите, влизащи в сериозно противоречие с Правилата на журналистическа етика и застрашаващи престижа на професията.
(5) Комисията разгласява най-важните си решения като ги изпраща на журналистическите дружества и ги представя за публикуване в медиите.
(6) Комисията информира два пъти годишно Управителния съвет за работата си и се отчита всяка година пред Общото събрание.
(7) Комисията осъществява своята дейност въз основа на приет от нея Правилник за дейността.


VІІ. ИМУЩЕСТВО


Чл.48. Имуществото на Съюза на българските журналисти се състои от право на собственост и други вещни права, вземания, задължения, права върху нематериални блага и други имуществени права.
Чл.49. Съюзът на българските журналисти се самоиздържа като си осигурява финансови средства от:
1. членски внос;
2. допълнителна стопанска дейност по чл.12 от този Устав;
3. спонсорство, дарения и завещания;
4. наеми от предоставено за ползване собствено имущество;
5. лихви по влогове в банки;
6. дивиденти, ценни книжа, печалба от участие в търговски дружества.
Чл.50. Управителният съвет всяка година запознава журналистическите дружества с отчета за финансовата дейност.


VІІІ. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ


Чл.51. (1) Съюзът на българските журналисти може да се преобразува по решение на Общото си събрание.
(2) В случаите на вливане или сливане, членовете на СБЖ по право стават членове на новообразуваното юридическо лице с нестопанска цел.
Чл.52. Съюзът на българските журналисти се прекратява:
1. с решение на Общото събрание;
2. с решение на Софийския градски съд при реда и условията на чл.13, ал.1, т.3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл.53. (1) При прекратяване на сдружението задължително се извършва ликвидация.
(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от назначено от него лице.
(3) Решението по ал. 2 се взема с мнозинство от две трети от всички членове на Управителния съвет.
(4) В случай, че ликвидаторът не бъде определен по реда на ал. 2, той се определя от Софийския градски съд.
(5) В случай на прекратяване на СБЖ по чл. 52, т. 2 ликвидаторът се определя от Софийски градски съд.
(6) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.
Чл.54. Останалото след удовлетворяването на кредиторите недвижимо имущество преминава върху общината по неговото местонахождение, а останалото движимо имущество - на общината по седалището на сдружението.
Чл.55. След разпределянето на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване на вписването на СБЖ.


ІХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 1. Печатът на СБЖ е кръгъл и изобразява емблемата му с околовръстен надпис „Съюз на българските журналисти“.
§ 2. Печатът се съхранява от Председателя на Управителния съвет, а при отсъствието му - от определен от Управителния съвет негов член.

 

Този Устав е приет от Общото събрание на СБЖ, състояло се на  1 и 2 октомври 2005 година и е изменен от Общото събрание на СБЖ, състояло се на 14 април 2007 година и от Общото събрание, състояло се на 24 април 2010 г.
 

 

Председател
на УС на СБЖ:

Милен Вълков

Сподели в
 

Този Устав е приет от Общото събрание на СБЖ, състояло се на 1 и 2 октомври 2005 година и е изменен от Общото събрание на СБЖ, състояло се на 14 април 2007 година и от Общото събрание, състояло се на 24 април 2010 г.

26.05.2021/21:17

ГСО за 2007 - 2017 година.

30.06.2017/14:42

Единствено СБЖ предлага на българската публика преведения текст на препоръките, приети от Комитета на министрите към държавите членки за защита на журналистиката и гарантиране безопасността на журналистите и другите медийни участници.

08.09.2016/16:46

Управителният съвет на Съюза на българските журналисти изразява своята загриженост по повод усложнената ситуация в Българското национално радио и обявеното решение на ръководството на обществената медия, мотивирано със спазването на разпоредбите на чл. 48, ал.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. и във връзка с писмо изх. № 92-00-72 от 19.03.2015 г. на Министерството на финансите.

27.04.2015/15:06

Контролният съвет (КС) на СБЖ се запозна с внесения от колегата и член на УС на СБЖ Любомир Пеевски сигнал относно отправените към него обвинения в манипулации и дописване на изборните бюлетини по време на проведеното на 14 и 15 март Общо събрание на СБЖ.

03.04.2015/21:11
 

Цели и задачи

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

Дружества

Дейност

Съюзът на българските журналисти извършва дейности за развитието на професионалната журналистика, прилагането на установените професионални стандарти и етични правила, защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти, решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство и др.

Документи

Правна консултация

Директно във вашия и-мейл ще получите отговор на зададените от вас въпроси. Тук ще намерите и материали на правна тематика, предоставени от нашия юридически консултант Весела Василева. Пишете ни! Попълнете формата за запитване.

Членство

Член на Съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа професия, приема и спазва Устава на СБЖ и приетите от Общото събрание на сдружението Правила на журналистическа етика.

Ръководство на СБЖ

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

Съюзен живот

Решения на УС на СБЖ

Комисии

К О Н Т Р О Л Е Н    С Ъ В Е Т   И    К О М И С И И    Н А    С Б Ж,    И З Б Р А Н И   П Р Е З   2 0 2 0   КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА

Общо събрание - 14.03.2015

Пазете децата на пътя

Законодателни инициативи на СБЖ

СБЖ внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Целта им е да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания.
Предложенията и мотивите за тях могат да се видят тук.

19 септември 2018: Европейски ден без загинали на пътя

Решения от заседанието на Общото събрание на СБЖ на 15 май 2021 г.

На 15 май 2021 година, от 10.00 часа в град София, на адрес ул. „Граф Игнатиев” № 4, етаж 1 и 3 в сградата на Съюза на българските журналисти, се проведе заседание на редовното Общо събрание на Сдружение „Съюз на българските журналисти”, свикано по реда на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 31 от Устава на Сдружението на Управителния съвет с покана до председателите на журналистическите дружества на Съюза на българските журналисти.

 Представяме ви

„Да, 115-годишнина от рождението на акад. Дмитрий Сергеевич Лихачов е дата, която трябва да бъде отбелязана не само в родината му, но и от всеки народ, чиято култура е обогатена от неговите текстове, мисли и идеи. А що се отнася до България – връзката между личността на този велик хуманист и нашата духовност е особено силна. Ние продължаваме да повтаряме и преповтаряме неговото определение, че в исторически план България е „Държава на Духа“, но дали сме достойни за тези думи?

27.11.2021 /23:34 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

Героинята на най-прочутата снимка на известния американски фотограф, направена през 1985 г. и прославила се от корицата на сп. „Нешънъл Джиографик”, е имала труден живот. Но ѝ е провървяло сега да трогне италианския премиер Марио Драги, който решил да даде убежище на афганистанката, след като в родината ѝ пак командват талибаните.

27.11.2021 /12:23 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: baricada.org

Той се казва „Танбих“, идва от Катар и обещава да ни спаси по елегантен начин от фалшивите новини и дезинформацията. Срещаме се с неговия създател – д-р Преслав Наков, специалист от световно ниво в областта на обработката на естествен език с помощта на изкуствен интелект. Как алгоритъмът може да познае, че една новина е фалшива… още преди да е написана?!

18.11.2021 /20:03 | Автор: Георги Караманев | Източник: karamanev.me

От „когато снимките се научиха да ходят“ до дигитализацията и високата резолюция пътят е изминат за по-малко от век.

15.11.2021 /19:47 | Автор: Габриеле Трост | Източник: planet-wissen.de

 Спомени и архиви

Медийната мрежа в област Силистра в миналото е представлявала богата палитра. Понастоящем - скромна, но от сърце

01.10.2021 /19:06 | Автор: Йордан Георгиев, Марин Минев | Източник: СБЖ

Предлагаме и последната част от трилогията на известния журналист международник Константин Иванов за професионалния му път, излязла във в. "Дума".

30.08.2021 /18:49 | Автор: Константин Иванов | Източник: duma.bg

 Акценти и позиции

По повод отбелязвания на 25 ноември Международен ден срещу насилието над жени, Международната федерация на журналистите (МФЖ) и нейните филиали отправят глобален призив към правителствата да помогнат за изкореняване на насилието на работното място, като ратифицират Конвенция 190 на Международната организация на труда (МОТ) относно насилието и тормоза в сферата на труда.

25.11.2021 /16:53

Ковид-19 покоси и голямата фотографка, носителката на „Златно перо” на СБЖ Мари Къналян, която свърза последните около 20 години от живота и професионалния си път и с нашия Съюз. Поклон! Сбогуването ще е на 11 ноември от 12.30 ч., Централни гробища, парцел 94 (Арменски гробища).

04.11.2021 /15:19

Снежана Тодорова: „Трудно се отстоява днес будителската мисия на журналистиката, но и на Ботев не му е било лесно. Имаме остра нужда да събудим и в професията ни, и в обществото ни всички онези Думи, Будилници и Знамена, способни да отворят пътя към Новата България, така необходима на всички ни.”

01.11.2021 /08:00

 Мнения

Тези дни реших да се поразходя из личните си автобиографични страници. Човек прави своя самоотчет и равносметка за изминатия път. Годините на демокрация и Преход силно промениха ценности, реформираха и преобразиха цели сектори в обществената практика, а покрай подмяната на табелките по улиците, площадите, наименованията на училища и предприятия се смениха или изчегъртаха, ако щете, страници от биографиите ни...

29.09.2021 /15:01 | Автор: Лозан Такев | Източник: СБЖ

Тук е една авторитетна евроделегация, която се надявахме да извади на показ посегателствата срещу честната българска журналистика. Обаче...

23.09.2021 /16:39 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 20 гости

Бързи връзки