Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 17 януари 2020 година

23.01.2020 /13:44 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.00 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

Присъстваха: 11 членове на Управителния съвет: Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ, Борислав Костурков, Валентин Колев, Валерий Тодоров, Веселин Константинов, Георги Калагларски, Емил Розов, Ивайло Диманов, Розита Попова, Светлана Каменова и Светослав Терзиев.

Отсъстваха:. Велиана Христова, Васил Сотиров и Любомир Пеевски и Венка Ризова, председател на Контролния съвет на СБЖ.

Присъстваха и: Мария Нецова – председател на Комисията по журналистическа етика,  Росица Пантева - главен счетоводител на СБЖ.

Заседанието премина при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за хода на подготовката за Общото събрание на СБЖ – 14-15 март 2020 година.
2. Обсъждане предложение на г-н Георги Калагларски.
3. Разни.

/Предложеният дневен  ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет/.

По точка 1 –Информация за хода на подготовката за Общото събрание на СБЖ – 14-15 март 2020 година.

Госпожа Розита Попова, председател на Комисията по организационните въпроси информира за броя на постъпилите до момента в СБЖ протоколи за избор на делегати от журналистически дружества, провели своите събрания; броя на дружествата, отчели членски внос за 2020 година и запозна присъстващите с някои конкретни предложения, записани в протоколите по отношение на документите, които саза делегатите.

УС НА СБЖ ПРИЕ информацията за сведение.

Гласували членове на УС на СБЖ: 11 гласа „за“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма.

По точка 2– Обсъждане предложение на г-н Георги Калагларски.

След проведеното обстойно  обсъждане и направените конкретни предложения  УС на СБЖ РЕШИ: ДАВА СЪГЛАСИЕ в отчетния доклад на Управителния съвет пред Общото Събрание на СБЖ да бъде включено и предложението за създаване на Комисия за обществени комуникации, имаща за цел да планира и извършва целенасочени действия за осъществяване на политиката на СБЖ; да допринася за активно и престижно позициониране на СБЖ в обществото; да подготви, системно да актуализира и да осъществява комуникационната стратегия на СБЖ; да изпълнява програми по конкретни поводи – годишнини и празници на СБЖ, научни форуми, кризисни ситуации; подготовка на екити и участие в регионални, национални и европейски проекти; да осигурява финансови приходи, които да се използват за професионалната, творческата и социалната политика на СБЖ.

Гласували членове на УС на СБЖ: 10 гласа „за“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма.

По точка 3  - Разни

3.1. Госпожа Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ  информира присъстващите за проведен семинар на 14 януари 2020 година, организиран от Дружеството на практикуващите „Връзки с обществеността“ при СБЖ в партньорство с Комисията за защита на личните данни на тема: Обучение „Задължения по GDPR за работещите в областта на масовите комуникации.

УС на СБЖ прие информацията за сведение.

3.2. Председателят на УС на СБЖ запозна участниците в заседанието с писмо от д-р Тотко Найденов,  член СБЖ до председателите на парламентарните групи на ГЕРБ, БСП, „Воля“, „Атака“, СБЖ, Съюза на писателите, Съюза на учителите и това движение „Единение“ и до всички журналисти  от централните медии. Към него е приложена ипроектодекларация, която ще бъде представена на участниците в конференцията „Вяра, семейство, отечество“ за обсъждане, приемане и разпространение. Конференцията ще се проведе на 3 февруари от 17 до 18 часа в големия салон на БАН.

УС на СБЖ прие информацията за сведение.

3.3. Госпожа Снежана Тодорова,г-н Светослав Терзиев, председател на Комисията за професионални стандарти на СБЖ и г-н Валерий Тодоров, споделиха своите впечатления от участието си в заседанията на Експертната група,сформирана от Председателя на парламентарната Комисия по културата и медиите г-н Вежди Рашидов, която да подготви предложения за промени в Закона за радиото и телевизията. Категоричната позиция на представителите на СБЖ е да бъдат защитени професионалните, социалните и синдикални права и интереси на журналистите. Подчертано е, че още преди над две години СБЖ е внесъл в Комисията по културата и медиите свои предложения за законодателни промени, които гарантират опазването на свободата на словото и на правата на журналистите, до ден днешен Комисията не им е дала ход и не отговаря на многобройните запитвания защо бави разглеждането и придвижването им. По молба на участниците в експертната група предложенията за промени в законодателството във връзка с инициативата на СБЖ за защита на журналистическия труд и мотивите към тях са им изпратени за сведение.

След като взе под внимание изказванията и направените конкретни предложения УС на СБЖ РЕШИ: ДАВА СЪГЛАСИЕ през месец февруари, т.г.  СБЖ да организира обществена дискусия за свободата на словото и правата на журналистите. Допълнително да бъдеуточнена точната дата за провеждане и участниците в нея.

Гласували членове на УС на СБЖ: 10 гласа „за“, „против- няма, „въздържали се“ – няма.

3.4. УС на СБЖ ПОДКРЕПИ идеята на г-н Георги Калагларски, председател на Комисията за научно-практически изследвания и анализи иг-н Ивайло Диманов, председател на Комисията за професионално-творческа дейноста във връзка с миналогодишното честване на 175-години българска журналистика и 125 години организирано журналистическо движение СБЖ да кандидатства пред Министерство на културата по програма „Помощ за книгата“ за издаването на книга, посветена на 75-ата годишнина от Победата над фашизма – сборник с материали, очерци, исторически материали за журналисти-антифашисти, участвали във Втората световна война.

Гласували членове на УС на СБЖ: 10 гласа „за“, „против“-няма, „въздържали се“ – няма.

3.5. Госпожа Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ  информира присъстващите на заседаниетоза хода на подготовката по провеждането на журналистическа конференция в СБЖ от 4 до 6 март 2020 година  на тема: „141-години от установяването на дипломатически отношения между България и Русия. Журналистически поглед.“

УС на СБЖ прие информацията за сведение.

 

Сподели в
 

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.10 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

21.06.2020/02:35

Днес, 19 май 2020 година в делови порядък по телефон и електронна поща бе поискано мнението на членовете на Управителния съвет на СБЖ за насрочване провеждането на Общо отчетно-изборно събрание на СБЖ за 19 и 20 септември, т.г. във връзка със заповедта на министър Кирил Ананиев относно продължаването на ограничителните мерки във връзка с борбата с COVID-19 и многобройни обаждания от делегати на предстоящото Общо събрание на СБЖ за неговото отлагане за есента на 2020 година.

20.05.2020/20:48

Днес, 11 март 2020 година в делови порядък по телефон и електронна поща бе поискано мнението на членовете на Управителния съвет на СБЖ във връзка с особените и непредвидени обстоятелства в страната, свързани с въведените от Министерския съвет на Р. България на извънредно заседание от 08.03.2020 година мерки и ограничения при масови събирания на хора, с цел предотвратяване на заразата с коронавирус в България.

13.03.2020/20:42

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

03.03.2020/16:03

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

09.02.2020/20:31
 

Цели и задачи

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

Дружества

Дейност

Съюзът на българските журналисти извършва дейности за развитието на професионалната журналистика, прилагането на установените професионални стандарти и етични правила, защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти, решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство и др.

Документи

Правна консултация

Директно във вашия и-мейл ще получите отговор на зададените от вас въпроси. Тук ще намерите и материали на правна тематика, предоставени от нашия юридически консултант Весела Василева. Пишете ни! Попълнете формата за запитване.

Членство

Член на Съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа професия, приема и спазва Устава на СБЖ и приетите от Общото събрание на сдружението Правила на журналистическа етика.

Ръководство

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

Съюзен живот

Решения на УС на СБЖ

Комисии

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ВЕНКА РИЗОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ ЧЛЕНОВЕ: АЛЕКСАНДЪР БОЗАКОВ ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА НАТАША ТОДИНОВА

Общо събрание - 14.03.2015

Пазете децата на пътя

Законодателни инициативи на СБЖ

СБЖ внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Целта им е да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания.
Предложенията и мотивите за тях могат да се видят тук.

19 септември 2018: Европейски ден без загинали на пътя

 Събития в СБЖ

 Представяме ви

У нас вече започнаха честванията на юбилея на безсмъртния патриарх на българската литература и българския дух Иван Вазов. Той е роден на 27 юни по стар стил или 9 юли по нов стил през 1850 г. Периодът между тези две дати е изпълнен със събития, посветени на творчеството и заветите му. Нека си припомним, че освен велик поет и писател, Вазов е бил и ярък публицист. Предлагаме тук три негови статии, които и днес вълнуват.

29.06.2020 /17:45 | Източник: СБЖ

Адам Рапопорт беше главен редактор на американското списание Bon Appétit. После се появи една стара снимка, придружена от обвинения за дискриминация в редакцията. Това издание обаче не е единственото, което се освободи от шефа си от старата гвардия. Германският в. “Ди Велт” представя седем случая.

27.06.2020 /16:58 | Автор: “Ди Велт” | Източник: "Гласове"

Ако трябва с няколко думи да се каже кой е Валентин Хаджийски, то те са: дълбоко аналитичен и точен коментатор. Неговите актуални анализи и коментари по болните теми у нас и по света впечатляват силно читателите на „Гласове“ и други български медии. Валентин Хаджийски се съгласи да бъде гост на сайта на СБЖ и нашият виртуален разговор е по болезнени и важни теми, отнасящи се за събития у нас и в САЩ, където той и семейството му вече четвърт век живеят в Голямата ябълка.

23.06.2020 /08:00 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

В. „Известия” публикува подборка от малко известни снимки от 22 юни 1941 г. – деня, в който нацистка Германия напада Съветския съюз. Фотообективът е хванал различни ракурси от граничното време между мира и войната.

22.06.2020 /19:22 | Източник: baricada.org

 Спомени и архиви

"Кому какво можем да кажем по случай кризата и инфлуенцата"- така са озаглавени шеговити съвети, публикувани в хасковския в. "Утринна поща" през 1931 г.

01.07.2020 /13:47 | Автор: Златка Михайлова | Източник: СБЖ

През 2020 г. с разнообразни инициативи в градове като Добрич, Силистра, Тутракан, Балчик и др. ще бъде отбелязана 80-ата година от възвръщането на Южна Добруджа към майката родина България през 1940 г. след Крайовския мирен договор от 7 септември с.г.

25.06.2020 /19:01 | Автор: Йордан Георгиев | Източник: СБЖ

 Акценти и позиции

Снeжана Тодорова, председател на УС на СБЖ: „Много е трудно на фона на всеобщата подмяна, в която сме принудени да съществуваме в България, да се води обсъждане, разумен разговор, камо ли пък спор за достоверността в интерпретацията на реалността и фактите, които ни се поднасят на различни нива и от различни теоретично предназначени за информиране или дори за разследване субекти и институции.”

03.07.2020 /09:11

15 международни журналистически организации призовават държавите членки на ЕС да предвидят в многогодишната финансова рамка на Съюза средства за защита на свободата на печата, за възстановяване и развитие на медийния сектор, за подпомагане на независимата журналистика и на дейността на журналистическите организации.

10.06.2020 /07:55

Председателят на УС на СБЖ Снежана Тодорова отправя поздравления към цялата колегия по случай най-светлия празник на Светите Първоучители братята Кирил и Методий, който задължава всички хора на словото да са достойни за мисията да преобразяват, възраждат и възвисяват човешкия дух и обществото.

24.05.2020 /06:15

 Мнения

На 21 юни се навършват 100 години от рождението на големия български публицист Веселин Йосифов, дългогодишен главен редактор на в. „Антени”, председател на СБЖ от 1976 до 1986 г.

19.06.2020 /15:44 | Автор: Георги Чаталбашев | Източник: СБЖ

Словото винаги е свободно, когато го изповядва свободен човек. Несвободният също може, ако иска, да говори свободно, но цената на тази свобода се заплаща скъпо от него с жестоки мъчения, болка, лишения, низвергване, размазване, изгаряне, раздуване, съсипване и още редица специфични за силните на деня, както и за мощните на нощта, термини.

16.06.2020 /18:36 | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 33 гости

Бързи връзки