Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 17 януари 2020 година

23.01.2020 /13:44 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.00 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

Присъстваха: 11 членове на Управителния съвет: Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ, Борислав Костурков, Валентин Колев, Валерий Тодоров, Веселин Константинов, Георги Калагларски, Емил Розов, Ивайло Диманов, Розита Попова, Светлана Каменова и Светослав Терзиев.

Отсъстваха:. Велиана Христова, Васил Сотиров и Любомир Пеевски и Венка Ризова, председател на Контролния съвет на СБЖ.

Присъстваха и: Мария Нецова – председател на Комисията по журналистическа етика,  Росица Пантева - главен счетоводител на СБЖ.

Заседанието премина при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за хода на подготовката за Общото събрание на СБЖ – 14-15 март 2020 година.
2. Обсъждане предложение на г-н Георги Калагларски.
3. Разни.

/Предложеният дневен  ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет/.

По точка 1 –Информация за хода на подготовката за Общото събрание на СБЖ – 14-15 март 2020 година.

Госпожа Розита Попова, председател на Комисията по организационните въпроси информира за броя на постъпилите до момента в СБЖ протоколи за избор на делегати от журналистически дружества, провели своите събрания; броя на дружествата, отчели членски внос за 2020 година и запозна присъстващите с някои конкретни предложения, записани в протоколите по отношение на документите, които саза делегатите.

УС НА СБЖ ПРИЕ информацията за сведение.

Гласували членове на УС на СБЖ: 11 гласа „за“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма.

По точка 2– Обсъждане предложение на г-н Георги Калагларски.

След проведеното обстойно  обсъждане и направените конкретни предложения  УС на СБЖ РЕШИ: ДАВА СЪГЛАСИЕ в отчетния доклад на Управителния съвет пред Общото Събрание на СБЖ да бъде включено и предложението за създаване на Комисия за обществени комуникации, имаща за цел да планира и извършва целенасочени действия за осъществяване на политиката на СБЖ; да допринася за активно и престижно позициониране на СБЖ в обществото; да подготви, системно да актуализира и да осъществява комуникационната стратегия на СБЖ; да изпълнява програми по конкретни поводи – годишнини и празници на СБЖ, научни форуми, кризисни ситуации; подготовка на екити и участие в регионални, национални и европейски проекти; да осигурява финансови приходи, които да се използват за професионалната, творческата и социалната политика на СБЖ.

Гласували членове на УС на СБЖ: 10 гласа „за“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма.

По точка 3  - Разни

3.1. Госпожа Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ  информира присъстващите за проведен семинар на 14 януари 2020 година, организиран от Дружеството на практикуващите „Връзки с обществеността“ при СБЖ в партньорство с Комисията за защита на личните данни на тема: Обучение „Задължения по GDPR за работещите в областта на масовите комуникации.

УС на СБЖ прие информацията за сведение.

3.2. Председателят на УС на СБЖ запозна участниците в заседанието с писмо от д-р Тотко Найденов,  член СБЖ до председателите на парламентарните групи на ГЕРБ, БСП, „Воля“, „Атака“, СБЖ, Съюза на писателите, Съюза на учителите и това движение „Единение“ и до всички журналисти  от централните медии. Към него е приложена ипроектодекларация, която ще бъде представена на участниците в конференцията „Вяра, семейство, отечество“ за обсъждане, приемане и разпространение. Конференцията ще се проведе на 3 февруари от 17 до 18 часа в големия салон на БАН.

УС на СБЖ прие информацията за сведение.

3.3. Госпожа Снежана Тодорова,г-н Светослав Терзиев, председател на Комисията за професионални стандарти на СБЖ и г-н Валерий Тодоров, споделиха своите впечатления от участието си в заседанията на Експертната група,сформирана от Председателя на парламентарната Комисия по културата и медиите г-н Вежди Рашидов, която да подготви предложения за промени в Закона за радиото и телевизията. Категоричната позиция на представителите на СБЖ е да бъдат защитени професионалните, социалните и синдикални права и интереси на журналистите. Подчертано е, че още преди над две години СБЖ е внесъл в Комисията по културата и медиите свои предложения за законодателни промени, които гарантират опазването на свободата на словото и на правата на журналистите, до ден днешен Комисията не им е дала ход и не отговаря на многобройните запитвания защо бави разглеждането и придвижването им. По молба на участниците в експертната група предложенията за промени в законодателството във връзка с инициативата на СБЖ за защита на журналистическия труд и мотивите към тях са им изпратени за сведение.

След като взе под внимание изказванията и направените конкретни предложения УС на СБЖ РЕШИ: ДАВА СЪГЛАСИЕ през месец февруари, т.г.  СБЖ да организира обществена дискусия за свободата на словото и правата на журналистите. Допълнително да бъдеуточнена точната дата за провеждане и участниците в нея.

Гласували членове на УС на СБЖ: 10 гласа „за“, „против- няма, „въздържали се“ – няма.

3.4. УС на СБЖ ПОДКРЕПИ идеята на г-н Георги Калагларски, председател на Комисията за научно-практически изследвания и анализи иг-н Ивайло Диманов, председател на Комисията за професионално-творческа дейноста във връзка с миналогодишното честване на 175-години българска журналистика и 125 години организирано журналистическо движение СБЖ да кандидатства пред Министерство на културата по програма „Помощ за книгата“ за издаването на книга, посветена на 75-ата годишнина от Победата над фашизма – сборник с материали, очерци, исторически материали за журналисти-антифашисти, участвали във Втората световна война.

Гласували членове на УС на СБЖ: 10 гласа „за“, „против“-няма, „въздържали се“ – няма.

3.5. Госпожа Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ  информира присъстващите на заседаниетоза хода на подготовката по провеждането на журналистическа конференция в СБЖ от 4 до 6 март 2020 година  на тема: „141-години от установяването на дипломатически отношения между България и Русия. Журналистически поглед.“

УС на СБЖ прие информацията за сведение.

 

Сподели в
 

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.00 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

23.01.2020/13:44

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.05 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

22.01.2020/14:28

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.00 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

12.11.2019/20:36

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на СБЖ.

01.11.2019/18:35

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател наУправителния съвет на Съюза на българските журналисти.

22.10.2019/18:02
 

Цели и задачи

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

Дружества

Дейност

Съюзът на българските журналисти извършва дейности за развитието на професионалната журналистика, прилагането на установените професионални стандарти и етични правила, защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти, решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство и др.

Документи

Правна консултация

Директно във вашия и-мейл ще получите отговор на зададените от вас въпроси. Тук ще намерите и материали на правна тематика, предоставени от нашия юридически консултант Весела Василева. Пишете ни! Попълнете формата за запитване.

Членство

Член на Съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа професия, приема и спазва Устава на СБЖ и приетите от Общото събрание на сдружението Правила на журналистическа етика.

Ръководство

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

Съюзен живот

Решения на УС на СБЖ

Комисии

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ВЕНКА РИЗОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ ЧЛЕНОВЕ: АЛЕКСАНДЪР БОЗАКОВ ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА НАТАША ТОДИНОВА

Общо събрание - 14.03.2015

Пазете децата на пътя

Законодателни инициативи на СБЖ

СБЖ внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Целта им е да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания.
Предложенията и мотивите за тях могат да се видят тук.

19 септември 2018: Европейски ден без загинали на пътя

 Събития в СБЖ

 Представяме ви

Председателят на Съюза на журналистите в Подмосковието и секретар в СЖР Наталия Чернишова участва в Международната журналистическа конференция, посветена на 141-годишнина от установяването на българо-руските дипломатически отношения, организатор на която беше СБЖ.

25.03.2020 /18:19 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

До 17 април в Президентския център “Борис Елцин“ в Екатеринбург е подредена изложбата на личния фотограф на президента Борис Елцин и един от най-известните майстори на обектива в Русия и света Дмитрий Донски - „Зад кадър“ представя свои снимки, придружени от историите на тяхното създаване.

22.03.2020 /17:53 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

Миналата седмица вицепрезидентът на МФЖ и секретар на СЖР Тимур Шафир беше гост на СБЖ по повод Международната журналистическа конференция във връзка със 141-годишнина от установяването на дипломатически отношения между България и Русия.

11.03.2020 /18:16 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

Какви истории стоят зад прочутия кадър, заснет на 5 март 1960 г.? Каква драма я предшества и още какви следват? Защо тиражиралият я италиански издател Джанджакомо Фелтринели и изнеслият илюстрирания с нея „Боливийски дневник” Антонио Аргедас загиват еднакво? Крачил ли е Бърни Сандърс до Че и Фидел в Хавана?

09.03.2020 /14:45 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: baricada.org

 Спомени и архиви

Парадакосите и нелепиците край нямат... И по света, и в България. Защо ли? Ами ето ви пример. Преди няколко години моя колежка, която работеше тогава във в. „Новинар” и поддържаше и рубрика за годишнини на известни личности, подирила снимка на легендарния в гилдията ни проф. Георги Боршуков.

28.03.2020 /13:28 | Автор: Иван Тодоров | Източник: СБЖ

Главният уредник в Регионалния исторически музей Милен Вълчев публикува интересно проучване за присъствието на руската емиграция в Харманлийска околия между двете световни войни.

16.03.2020 /12:59 | Автор: Златка Михайлова | Източник: СБЖ

 Акценти и позиции

В свое специално послание президентът на Международната федерация на журналистите (МФЖ) Юнес Мджахед призовава организациите членки, сред които е и СБЖ, да продължават да бранят правата на журналистите дори и в тежките условия на глобалната здравна криза около коронависура/ Covid-19. Предлагаме текста на обръщението, получено в СБЖ.

23.03.2020 /13:12

Държавният глава е обезпокоен, че предвидените санкции за невярна информация могат да бъдат употребени срещу всяко неудобно свебодомислие и ще останат в сила и след края на сегашната криза с коронавируса. Румен Радев призовава също така за спешни социални мерки за защита на най-пострадалите от настоящата ситуация

22.03.2020 /13:52

Под предлог за борба с дезинформацията около сегашната пандемия, се предлага оспорван от гилдията и обществото орган като СЕМ да цензурира онлайн медии, което е в разрез с конституцията. Недопустимо е това да се прави по принцип, а особено пък в условията на извънредно положение и преди сериозно професионално обсъждане на преструктурирането на СЕМ, смята председателят на УС на СБЖ Снежана Тодорова

20.03.2020 /20:47

 Мнения

В тези дни на непреживени досега изпитания, когато виждаме какво става в живота „по света и у нас” през прозореца или от екрана на телевизора, чуваме гласове на близки и приятели по телефона, абе една нежелана, но явно нужна изолация – човек, за да избегне неминуемото изостряне на атмосферата и отношенията вкъщи – какво му остава: да коментира последната информация от кризисния щаб или разните конспиративни версии откъде и как ни се стовари на главите този коронен вирус. Дори такива прочетени през годините мнения, че земята се опитва с всякакви средства да се освободи/спаси от нас и т.н.

22.03.2020 /18:04 | Автор: Иван Василев | Източник: СБЖ

От началото на вечерните балконни аплодисменти – благодарност към лекари, медицински сестри, санитари, органи на реда, фармацевти, които се грижат разпространението на коронавируса да се ограничава, аз лично ръкопляскам силно за журналистите.

18.03.2020 /14:53 | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 20 гости

Бързи връзки