УС на СБЖ обявява КОНКУРС за отдаване под наем

08.10.2018 /17:06 Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Съюз на българските журналисти“/СБЖ/, обявява конкурс за  отдаване  под наем на недвижими имоти и съпътстващото към  тях оборудване :

I. Адрес на организатора на конкурса: гр.София, ул.“Граф  Игнатиев“ № 4, ет.2, тел: 02/987 28 08, УС на СБЖ.

II. Предмет на конкурса, отдаване под наем за срок от една година до три години / по решение на ОС на СБЖ е възможно и за по дълъг срок/, следните обекти собственост на СБЖ, в това си състоянието в което се намират, а именно:

1. В гр.София, ул.Граф Игнатиев“ № 4, две стаи на третия етаж  с площ от 30 кв.м. при първоначална  месечна конкурсна минимална наемна цена от 600 /шестотин/ лева.

2. В гр.София, ул.Граф Игнатиев“ № 4,  търговска част /бар и кухня/ с площ от около 10 кв.м. , като част от  Клуб „Журналист“ на първи надпартерен  етаж  с площ от 218 кв.м. при първоначална  месечна конкурсна минимална наемна цена от 250 /двеста и петдесет/ лева.

3. В гр.София, ул.Генерал Паренсов“ № 28, гараж в двора, със застроена площ от 14.00 кв.метра, при първоначална  месечна конкурсна минимална наемна цена от 200 /двеста/ лева.

4. ХОТЕЛ "ЖУРНАЛИСТ" БЛОК 2 /две/ - монолитна сграда на единадесет етажа, със застроена площ 360  кв.м., разгъната застроена площ 5 128,60 кв.м., състоящ се от: 90  броя хотелски стаи със самостоятелен санитарен възел и балкон с изглед към морето, заседателни зали /Зала "Мецанин", "Битов кът", Зала "XI стаж"/, две асансьорни клетки и котелно; в партерен етаж - рецепция, фоайе, коридори, ДНЕВЕН БАР "МЕЦАНИН" със застроена площ 260  кв.м.; ПАРТЕРНИ МАГАЗИНИ с площ 100 /сто/ кв.м, находящи се на територията на "Международен дом на журналиста", намиращ се в к.к."Златни пясъци”, гр. Варна.при първоначална  месечна конкурсна минимална наемна цена от 12 000 /дванадесет хиляди/ лева, без ДДС.

5. РЕСТОРАНТ "ДИОГЕН" - ДО БЛОК 2/две/, със застроена площ 181  кв.м., ведно със склад и санитарен възел, находящи се на територията на "Международен дом на журналиста", намиращ се в к.к."Златни пясъци”, гр. Варна.при първоначална  месечна конкурсна минимална наемна цена от 400 /четиристотин/ лева, без ДДС.

6. КАФЕ-АПЕРИТИВ  "МОРЕ", със застроена  площ 49,5 /четиридесет и девет цяло и петдесет стотни/ кв.м. заедно със санитарен възел с площ от 6 /шест/ кв.метра, заедно с прилежащата лятна градина с площ от 180 /сто и осемдесет/ кв.метра, складово производствена база с площ от 16 кв.м., находящи се на територията на "Международен дом на журналиста", намиращ се в к.к."Златни пясъци”, гр. Варна., при първоначална  месечна конкурсна минимална наемна цена от 2000 /две хиляди / лева, без ДДС.

 

7. Почивен дом на СБЖ – “Парк - хотел” с площ 7 590 кв.м., намиращ се в гр.Варна, к.к.”Чайка” и представляващ хотелска част /масивна триетажна сграда/ със застроена площ  765 кв.м. и разгъната застроена площ 2 296 кв.м., състоящ се от 44 стаи; ресторант /двуетажна масивна сграда/ със ЗП 270 кв.м. и РЗП 540 кв.м.; гараж /едноетажна метална сграда/ със ЗП 102 кв.м.; стаи за персонал със ЗП 63.25 кв.м. и тенис-корт на площ от 480 кв.м., при първоначална  месечна конкурсна минимална наемна цена от 3000 /три хиляди / лева, без ДДС.

8. “Творчески дом на Съюза на българските журналисти” – гр.Банкя, ул.”М.Горки” № 4, представляващ масивна триетажна сграда със ЗП 340.80 кв.м и РЗП 1 022.40 кв.м., състояща се от сутерен, партер и хотелска част на два етажа; масивна четириетажна сграда със ЗП от 417 кв.м. и РЗП 1 668 кв.м., състояща се от хотелска част на три етажа и приземен етаж и ресторант с кухня към същата сграда със ЗП от 488.50 кв.м.; два гаража, построени северно от всяка от сградите със ЗП от 78 кв.м., изградени върху терен /имот/ с площ от 14 000 кв.м. , по плана на гр. Банкя, при първоначална  месечна конкурсна минимална наемна цена от 10 000 /десет хиляди / лева,. без ДДС.

9. В Курорт „Язовир Батак”,местността „Дъното”, Община Батак, следните недвижими имоти: 1.Масивна двуетажна сграда с вилно предназначение със застроена площ от 185 кв.м. 2. Масивна двуетажна сграда с вилно предназначение със застроена площ от 185 кв.м.3. Масивна двуетажна сграда с вилно предназначение със застроена площ от 190 кв.м.4.10 броя бунгала с вилно предназначение. при първоначална  месечна конкурсна минимална наемна цена от 600 /шестстотин  / лева, без ДДС.

III. Кандидатите за наематели изпращат на адреса на организатора, в запечатан плик /с отметка на него „участие в конкурс“/, своите предложения за наемната цена за дадения обект. Необходимо е да представят и доказателства за своята професионална способност и квалификация, финансовата си и икономическа обезпеченост като търговски субект.

IV. Критерии за подбор и оценка на кандидатите от възложителя:  най висока предложена цена и икономически най-изгодно предложение, по критерии: професионална способност и квалификация на кандидата , финансова и икономическа  обезпеченост на кандидата, гаранционен депозит или банкова гаранция, референции за упражняваната дейност.

V. Краен срок за подаване на офертите за участие в конкурса до 16.00 ч. на 08.02.2019 год.

VI. Конкурсът ще се проведе на 11.02.2019 г., от 14 часа, на която дата и  час, ще се  отварят постъпилите оферти и ще се извърши класация на подадените оферти.

VII. Останалите условия на наемния договор се договарят отделно. След класация на кандидата и при постигнато съгласие по тези допълнителни  условия се сключва наемен договор между страните.

VIII Всеки кандидат е длъжен да извърши оглед на обектите за запознаване с тяхното състояние по тяхното местонахождение: до 06.02.2019 год.от 10.00 ч. до 17.00 ч., при предварителен уговорен час на телефони:  гр.Варна – г-жа Галина Димитрова, тел: 0878912482; гр.Батак, г-н Иван Векилов, тел: 0898483653; гр.Банкя, г-н Красимир Денински, тел:089674785

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Примерно съдържание за бизнес план, което трябва да се адаптира според конкретните нужди за туристическия комплекс.

 1. Въведение
  • Име на проекта, обект на разработката, дата (валидност на предложението);
  • Име и адрес на фирмата, координати за връзка;
  • Лица за контакти.
 2. Резюме
  • Кратко описание на ключовите моменти от бизнес плана;
  • Сфера на дейност;
  • Водещи фигури – опит;
  • Описание на пазара и вписване на услугата в него;
  • Цел на стартиращия бизнес;
  • Необходими ресурси: персонал, сграден и парков фонд, финансиране.
 3. Представяне на проекта и предлаганата услуга
  • Описание на идеята за развитие на този проект;
  • Описание на услугата;
  • Готовност за реализация;
  • Конкурентни предимства: ниска цена, високо качество на услугата, по-продължителна експлоатация, по-добра оперативност, улеснена и бърза поддръжка, бързи и адекватни услуги, други;
  • Защита на продуктовата услуга: патенти, марки;
  • Описание на процеса по предоставяне на услугата;
  • Самостоятелно ли ще бъде организирана услугата или ще има и подизпълнители, опит на партньорите;
  • Необходимо ли е закупуване на технологично оборудване и какво ще бъде то (капацитет, ниво, цена).
 4. Анализ на средата
  • Описание на бранша. Тенденции за развитие;
  • Конкуренти и предлагани от тях услуги;
  • Канали за разпространение;
  • Доставчици на услугите;
  • Клиенти;
  • Конкуренти и конкурентни цени;
  • Пазарен потенциал и обем;
  • Растеж на пазара.
 5. Маркетингов план
  • Сегментиране на пазара;
  • Избор на целеви сегменти и стратегия за обхващане на пазара;
  • План за услугите – месечен/тримесечен обем на услугите;
  • Реклама.
 6. Текущо състояние
  • Необходими ресурси.
  • Отчет за приходите разходите за последната 1 година на фирмата.
 7. Организация и управление
  • Правна форма;
  • Прогноза за наетия персонал и разходи за заплати.
 8. Прогнозни финансови разчети
  • Инвестиционни разходи. Какъв инвестиционен и начален работен капитал е необходим, как и кога и от кого ще бъде изплатен;
  • Източници на финансиране:
   • Заемен капитал, акционерен капитал, собствен принос, субсидии, др.;
   • Погасителен план (попълва се при наличие на заемни средства);
   • Налично обезпечение за гарантиране пред кредитни институции.
  • Формиране на пълната себестойност на услугите и стоките, които ще се предлагат;
  • Прогнозни приходи и разходи;
  • Прогнозни парични потоци.
 9. Финансови показатели и оценка на проекта
  • Възвръщаемост на инвестициите, покритие на заетите средства.
 10. Времеви график. Фази (пътна карта) на осъществяване на бизнес проекта.
 11. Заключение

 Събития в СБЖ

 Представяме ви

Макар и вече да звучи като клише, лято 2020 ще е различно. Пандемията от коронавируса постави предизвикателства пред всички – и пред бизнеса, и пред всеки един от нас. Независимо, че вече се отчита намаляване на броя на заразените и увеличаване на излекуваните, опасността от Ковид-19 все още не е отминала. Дори и най-известните светила в световната медицина не могат да кажат ще има ли втора вълна и дали тя няма да е по-опасна от първата. Затова и българските, а и международните здравни власти предупреждават, че трябва да не се отпускаме и да не се успокояваме, а да продължаваме се спазваме максимални хигиенни мерки за сигурност.

01.06.2020 /18:20 | Автор: Майя Любомирска | Източник: СБЖ

Един от най-красивите месеци в годината – май, ни радва не само с облечените в бяла премяна дървета и раждащата се пролет, а и с очакването,че идва Денят на равноапостолните братя Кирил и Методий, когато отбелязваме българската просвета и култура, когато част от учениците завършват школото и поемат нелекия и пълен з неизвестности път на живота. Тогава не пропускаме да отбележим и почетем труда на всички подвластни на българското слово, сред които сме и ние журналистите, а и тези,които издават книгите. В навечерието на празника „се срещнах“ с една дама, съчетала в себе си тези две толкова отговорни и трудни професии. В дните на пандемия разговарям с известната журналистка и издател Надежда Кабакчиева.

23.05.2020 /08:20 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

125 години изминаха от гибелта на героя и идеолога на кубинското национално освобождение - поета и публициста, пристигнал с кораб да освобождава родината си и убит преди да изгрее свободата й, досущ автора на „Хаджи Димитър” и „Смешен плач”. Народът на Куба го нарича Апостол на свободата - както ние, българите, наричаме и нашия най-свят герой. Днес паметникът на Марти в София отново бе отрупан с цветя - никаква пандемия не може да попречи на почитта.

19.05.2020 /20:41 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: СБЖ

Разказваме за изтъкнатия съветски кинодокументалист, извървял с камера всички фронтове на епохалната битка с хитлеризма и оставил уникални исторически кадри, влезли в съветско-американската документална киноепопея от 1978-ма „Неизвестната война/Великата Отечествена”.

09.05.2020 /14:48 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: baricada.org

 Спомени и архиви

Навършват се 90 години от рождението на известния журналист проф. Димитър Георгиев . Роден в Симеоновград, той завършва българска филология в Софийския университет.

02.06.2020 /09:52 | Автор: Златка Михайлова | Източник: СБЖ

През 2020 г. се навършва век и половина от първото гражданско честване на равноапостолите Св. Св. Кирил и Методий в Хасково, за което има писмени свидетелства.

24.05.2020 /14:58 | Автор: Златка Михайлова | Източник: СБЖ

 Акценти и позиции

Председателя на УС на СБЖ Снежана Тодорова отправя поздравления към цялата колегия по случай най-светлия празник на Светите Първоучители братята Кирил и Методий, който задължава всички хора на словото да са достойни за мисията да преобразяват, възраждат и възвисяват човешкия дух и обществото.

24.05.2020 /06:15

Решението е взето от УС на СБЖ съобразно заповедта на министър Кирил Ананиев относно продължаването на ограничителните мерки във връзка с борбата с COVID-19 и в отговор на многобройни обаждания от делегати на предстоящото Общо събрание на СБЖ за неговото отлагане за есента на 2020 година.

20.05.2020 /20:57

Настояваме заедно с приемането на новия медиен закон и задължителната публична обществена експертиза по него с участието на медиите и гражданското общество, да се поиска оставката на сегашния неубедителен състав на СЕМ, като с новия закон да бъде увеличена числеността му и да бъде създаден нов, истински обществен регулатор с граждански квоти в него, като гаранция за независимостта му.

10.05.2020 /17:04

 Мнения

Като председател на Комисията по журналистическа етика подкрепям позицията на Управителния съвет на СБЖ, споделена и от много колеги, че в този си състав и формат СЕМ не може да бъде гарант на свободата на словото и е натоварен с непосилни за неговата незадоволителна експертиза задачи. Крайно време е СЕМ да бъде преформатиран, да се създаде по-широка регулаторна рамка на обществените медии, да се включи гражданска квота и се въведе обществен надзор в медийния регулатор.

11.05.2020 /14:18 | Автор: Мария Нецова | Източник: СБЖ

Всяка година, особено по това време, когато „Безсмъртният полк” стяга редиците си да премине по трудния и славен път на Победата, донесла освобождението на Европа и света от „хитлеристката чума” – по-страшна от всяка позната пандемия, се активизират, особено в медиите, споровете кой има по-голям принос.

04.05.2020 /13:37 | Автор: Иван Василев | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 22 гости

Бързи връзки