УС на СБЖ обявява КОНКУРС за отдаване под наем

08.10.2018 /17:06 Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Съюз на българските журналисти“/СБЖ/, обявява конкурс за  отдаване  под наем на недвижими имоти и съпътстващото към  тях оборудване :

I. Адрес на организатора на конкурса: гр.София, ул.“Граф  Игнатиев“ № 4, ет.2, тел: 02/987 28 08, УС на СБЖ.

II. Предмет на конкурса, отдаване под наем за срок от една година до три години / по решение на ОС на СБЖ е възможно и за по дълъг срок/, следните обекти собственост на СБЖ, в това си състоянието в което се намират, а именно:

1. В гр.София, ул.Граф Игнатиев“ № 4, две стаи на третия етаж  с площ от 30 кв.м. при първоначална  месечна конкурсна минимална наемна цена от 600 /шестотин/ лева.

2. В гр.София, ул.Граф Игнатиев“ № 4,  търговска част /бар и кухня/ с площ от около 10 кв.м. , като част от  Клуб „Журналист“ на първи надпартерен  етаж  с площ от 218 кв.м. при първоначална  месечна конкурсна минимална наемна цена от 250 /двеста и петдесет/ лева.

3. В гр.София, ул.Генерал Паренсов“ № 28, гараж в двора, със застроена площ от 14.00 кв.метра, при първоначална  месечна конкурсна минимална наемна цена от 200 /двеста/ лева.

4. ХОТЕЛ "ЖУРНАЛИСТ" БЛОК 2 /две/ - монолитна сграда на единадесет етажа, със застроена площ 360  кв.м., разгъната застроена площ 5 128,60 кв.м., състоящ се от: 90  броя хотелски стаи със самостоятелен санитарен възел и балкон с изглед към морето, заседателни зали /Зала "Мецанин", "Битов кът", Зала "XI стаж"/, две асансьорни клетки и котелно; в партерен етаж - рецепция, фоайе, коридори, ДНЕВЕН БАР "МЕЦАНИН" със застроена площ 260  кв.м.; ПАРТЕРНИ МАГАЗИНИ с площ 100 /сто/ кв.м, находящи се на територията на "Международен дом на журналиста", намиращ се в к.к."Златни пясъци”, гр. Варна.при първоначална  месечна конкурсна минимална наемна цена от 12 000 /дванадесет хиляди/ лева, без ДДС.

5. РЕСТОРАНТ "ДИОГЕН" - ДО БЛОК 2/две/, със застроена площ 181  кв.м., ведно със склад и санитарен възел, находящи се на територията на "Международен дом на журналиста", намиращ се в к.к."Златни пясъци”, гр. Варна.при първоначална  месечна конкурсна минимална наемна цена от 400 /четиристотин/ лева, без ДДС.

6. КАФЕ-АПЕРИТИВ  "МОРЕ", със застроена  площ 49,5 /четиридесет и девет цяло и петдесет стотни/ кв.м. заедно със санитарен възел с площ от 6 /шест/ кв.метра, заедно с прилежащата лятна градина с площ от 180 /сто и осемдесет/ кв.метра, складово производствена база с площ от 16 кв.м., находящи се на територията на "Международен дом на журналиста", намиращ се в к.к."Златни пясъци”, гр. Варна., при първоначална  месечна конкурсна минимална наемна цена от 2000 /две хиляди / лева, без ДДС.

 

7. Почивен дом на СБЖ – “Парк - хотел” с площ 7 590 кв.м., намиращ се в гр.Варна, к.к.”Чайка” и представляващ хотелска част /масивна триетажна сграда/ със застроена площ  765 кв.м. и разгъната застроена площ 2 296 кв.м., състоящ се от 44 стаи; ресторант /двуетажна масивна сграда/ със ЗП 270 кв.м. и РЗП 540 кв.м.; гараж /едноетажна метална сграда/ със ЗП 102 кв.м.; стаи за персонал със ЗП 63.25 кв.м. и тенис-корт на площ от 480 кв.м., при първоначална  месечна конкурсна минимална наемна цена от 3000 /три хиляди / лева, без ДДС.

8. “Творчески дом на Съюза на българските журналисти” – гр.Банкя, ул.”М.Горки” № 4, представляващ масивна триетажна сграда със ЗП 340.80 кв.м и РЗП 1 022.40 кв.м., състояща се от сутерен, партер и хотелска част на два етажа; масивна четириетажна сграда със ЗП от 417 кв.м. и РЗП 1 668 кв.м., състояща се от хотелска част на три етажа и приземен етаж и ресторант с кухня към същата сграда със ЗП от 488.50 кв.м.; два гаража, построени северно от всяка от сградите със ЗП от 78 кв.м., изградени върху терен /имот/ с площ от 14 000 кв.м. , по плана на гр. Банкя, при първоначална  месечна конкурсна минимална наемна цена от 10 000 /десет хиляди / лева,. без ДДС.

9. В Курорт „Язовир Батак”,местността „Дъното”, Община Батак, следните недвижими имоти: 1.Масивна двуетажна сграда с вилно предназначение със застроена площ от 185 кв.м. 2. Масивна двуетажна сграда с вилно предназначение със застроена площ от 185 кв.м.3. Масивна двуетажна сграда с вилно предназначение със застроена площ от 190 кв.м.4.10 броя бунгала с вилно предназначение. при първоначална  месечна конкурсна минимална наемна цена от 600 /шестстотин  / лева, без ДДС.

III. Кандидатите за наематели изпращат на адреса на организатора, в запечатан плик /с отметка на него „участие в конкурс“/, своите предложения за наемната цена за дадения обект. Необходимо е да представят и доказателства за своята професионална способност и квалификация, финансовата си и икономическа обезпеченост като търговски субект.

IV. Критерии за подбор и оценка на кандидатите от възложителя:  най висока предложена цена и икономически най-изгодно предложение, по критерии: професионална способност и квалификация на кандидата , финансова и икономическа  обезпеченост на кандидата, гаранционен депозит или банкова гаранция, референции за упражняваната дейност.

V. Краен срок за подаване на офертите за участие в конкурса до 16.00 ч. на 08.02.2019 год.

VI. Конкурсът ще се проведе на 11.02.2019 г., от 14 часа, на която дата и  час, ще се  отварят постъпилите оферти и ще се извърши класация на подадените оферти.

VII. Останалите условия на наемния договор се договарят отделно. След класация на кандидата и при постигнато съгласие по тези допълнителни  условия се сключва наемен договор между страните.

VIII Всеки кандидат е длъжен да извърши оглед на обектите за запознаване с тяхното състояние по тяхното местонахождение: до 06.02.2019 год.от 10.00 ч. до 17.00 ч., при предварителен уговорен час на телефони:  гр.Варна – г-жа Галина Димитрова, тел: 0878912482; гр.Батак, г-н Иван Векилов, тел: 0898483653; гр.Банкя, г-н Красимир Денински, тел:089674785

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Примерно съдържание за бизнес план, което трябва да се адаптира според конкретните нужди за туристическия комплекс.

 1. Въведение
  • Име на проекта, обект на разработката, дата (валидност на предложението);
  • Име и адрес на фирмата, координати за връзка;
  • Лица за контакти.
 2. Резюме
  • Кратко описание на ключовите моменти от бизнес плана;
  • Сфера на дейност;
  • Водещи фигури – опит;
  • Описание на пазара и вписване на услугата в него;
  • Цел на стартиращия бизнес;
  • Необходими ресурси: персонал, сграден и парков фонд, финансиране.
 3. Представяне на проекта и предлаганата услуга
  • Описание на идеята за развитие на този проект;
  • Описание на услугата;
  • Готовност за реализация;
  • Конкурентни предимства: ниска цена, високо качество на услугата, по-продължителна експлоатация, по-добра оперативност, улеснена и бърза поддръжка, бързи и адекватни услуги, други;
  • Защита на продуктовата услуга: патенти, марки;
  • Описание на процеса по предоставяне на услугата;
  • Самостоятелно ли ще бъде организирана услугата или ще има и подизпълнители, опит на партньорите;
  • Необходимо ли е закупуване на технологично оборудване и какво ще бъде то (капацитет, ниво, цена).
 4. Анализ на средата
  • Описание на бранша. Тенденции за развитие;
  • Конкуренти и предлагани от тях услуги;
  • Канали за разпространение;
  • Доставчици на услугите;
  • Клиенти;
  • Конкуренти и конкурентни цени;
  • Пазарен потенциал и обем;
  • Растеж на пазара.
 5. Маркетингов план
  • Сегментиране на пазара;
  • Избор на целеви сегменти и стратегия за обхващане на пазара;
  • План за услугите – месечен/тримесечен обем на услугите;
  • Реклама.
 6. Текущо състояние
  • Необходими ресурси.
  • Отчет за приходите разходите за последната 1 година на фирмата.
 7. Организация и управление
  • Правна форма;
  • Прогноза за наетия персонал и разходи за заплати.
 8. Прогнозни финансови разчети
  • Инвестиционни разходи. Какъв инвестиционен и начален работен капитал е необходим, как и кога и от кого ще бъде изплатен;
  • Източници на финансиране:
   • Заемен капитал, акционерен капитал, собствен принос, субсидии, др.;
   • Погасителен план (попълва се при наличие на заемни средства);
   • Налично обезпечение за гарантиране пред кредитни институции.
  • Формиране на пълната себестойност на услугите и стоките, които ще се предлагат;
  • Прогнозни приходи и разходи;
  • Прогнозни парични потоци.
 9. Финансови показатели и оценка на проекта
  • Възвръщаемост на инвестициите, покритие на заетите средства.
 10. Времеви график. Фази (пътна карта) на осъществяване на бизнес проекта.
 11. Заключение

 Реклама

 Събития в СБЖ

 Правни въпроси и отговори

На въпроси, засягащи трудовите права на журналистите, отговаря доцентът по трудово и осигурително право Андрей Александров

16.02.2018 /14:43 | Автор: Андрей Александров | Източник: СБЖ

 Акценти и позиции

В съвместно съобщение на Международната и Европейската федерация на журналистите (IFJ/EFJ), разпространено до всички техни членове, федерациите подкрепят призива на СБЖ по-добра защита на правата на журналистите и свободата на словото в хода на обществения дебат около избора на главен прокурор.

21.08.2019 /10:26

Становищата и изявите на прокурорски среди и организации, включително и лично на единствения кандидат за нов главен прокурор, насочени срещу критични медийни публикации относно процесите около избора за този ключов пост, подхранват още повече съществуващото обществено безпокойство за устоите на демократичната и правова държава у нас, сочи в своя декларация УС на СБЖ.

09.08.2019 /14:20

В своя декларация УС на СБЖ напомня, че с този избор е нарушен член 25 от Закона за радио и телевизия, в който съществува изискване за професионален опит, обществен авторитет и професионално признание на членовете на СЕМ. Същото изискване съществува и в Закона за хармонизация на българското и европейското законодателство.

22.07.2019 /19:39

 Мнения

В тия редове няма да прочетете и дума за частните телевизии и радиостанции. Те си имат чорбаджии и – решат ли – могат да си излъчват каквито щуротии им хрумнат. Най-страховитото, което може да ги сполети, е да платят някой и друг лева глоба...

31.07.2019 /18:28 | Автор: Иван Тодоров | Източник: СБЖ

Като тазгодишна носителка на това отличие, връчвано от БСП, недоумявам от последвала статия срещу мен от ръководните среди на същата партия. В нея думите ми след моето награждаване са изопачени, а казаното от мен е определено като „провокация”. Само защото съм посмяла откровено да споделя свое мнение за важни обществени процеси. А уж точно заради това са ме наградили...

31.07.2019 /11:42 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 66 гости

Бързи връзки