Проф. Маргарита Пешева представя юбилейна книга за проф. Георги Манолов

  • 07.12.2023
  • СБЖ
  • Проф. д-р Маргрита Пешева

Книгата на проф. д-р Трендафил Митев „Бележит строител на модерната политическа наука в България. Георги Манолов на 65 години” е за един от асове в развитието на модерната политическа наука в България, ректора на Висшето училище по сигурност и икономика в Пловдив проф. д.п.н. Георги Манолов.

Предлагаме рецензията на тази книга от проф. д-р Маргарита Пешева.

           

ПОЛИТИКАТА – КАТО ВЛАСТ  И  ПРИВИЛЕГИИ

Да бъдеш научен изследовател на политиката, действията (и бездействията на политиците) е нужна изследователска прецизност,  постоянство и професионална етика. На  юбилея от 65 години  на проф. д.п.н. Георги Манолов е посветено мащабно научно изследване, което прави обширен и задълбочен анализ на неговата научно-изследователска и преподавателска дейност, които пряко са свързани с развитието на модерната политическа наука в България. То е написано от професионалния историк и университетски преподавател проф. д-р Трендафил Митев, и носи заглавието: „Бележит строител на модерната политическа наука в България. Георги Манолов на 65 години”, Пловдив, издателски комплекс ВУСИ, 2023.

                                            Човешко, твърде човешко

Авторът подробно разглежда житейската биография на проф. Георги Манолов – неговите тракийски семейни корени, професионалната му връзка с Родопите и гр. Смолян, образованието в Пловдивския университет, специализацията в Московския хуманитарен университет, работата в катедрите „Политически науки”  и „Политология” в СУ ”Кл.Охридски” и УНСС. А от  20 години насам- неговата преподавателска и управленска дейност като президент на Висше училище по икономика и национална сигурност ВУСИ в гр. Пловдив.

Професор  Манолов е колоритна фигура – като човек, университетски преподавател и менажер в областта на висшето образование у нас. Като човек е здраво стъпил на земята- има ведър характер, излъчва  сърдечност  и доброта, които са отличителен белег за хората, живеещи в  Родопския край. Семейството е важна част от  неговия социален живот, научни постижения и професионални успехи. Винаги е готов да помогне на приятел в беда, и го прави, когато има нужда. Той е безнадежден оптимист-непоколебимо вярва в доброто и  в човека. Любовта към Отечеството е съдбовно чувство, което изпълва душата му.

Като университетски преподавател притежава силна харизма и емоционално влияние, което студентите много харесват. В аудиторията  неизменно казва истината, дори когато тя не е повод за голям оптимизъм. Той е екипен играч, който знае, че  е много трудно да успееш, ако нямаш силен и добре подготвен екип.

Като менажер в системата на висшето образование, буквално тръгва от нулата, но с желязна воля, вяра и упоритост изгражда едно от най-добрите висши училища по сигурност и икономика в България–ВУСИ. Неговата човешка мяра впечатлява, постиженията му в науката отдавна будят научен респект, а отличните резултати, които постига в областта на висшето образование наистина са образец за следване.

                                     Научната персона

Проф. Георги Манолов е завършен работохолик – за това говорят  многобройните му авторски монографии, някои от които са преведени и  публикувани в други страни. Той е  утвърден политолог, който има широки познания в областта на политическите науки, политическия пазар, политическият маркетинг и мениджмънт, политическата реклама. Научните му изследвания показват неговата ерудиция, научна убедителност и подчертано уважение към фактите. Написал е две дузини  научни монографии, стотици научни статии, изнесъл е редица доклади на национални и международни конференции. Неговите изследвания постоянно се основават на многобройни факти, чрез които доказва правотата на теоретичните си изводи и обобщения. Научните му качества най-кратко могат да се  определят като синтез между солидни професионални знания и висок научен морал, които  са гаранция за високо качество на неговите научни анализи, посветени на вчерашния и днешния ден на политиката.

                                     Университетската персона

Проф. Манолов умее да говори концептуално, но заедно с това –емоционално и завладяващо. Неговите лекции се онагледяват с поредица от примери, които показват научната му ерудиция и силната му емоционална приобщеност към тази проблематика –  все качества, които студентската аудитория много цени и уважава. Монографията цялостно представя научното развитие и професионалните постижения на проф.Георги Манолов като един от най-добрите изследователи у нас  в областта на политологията като наука–политическия маркетинг, пазар и реклама, цената на изборните кампании, властта и привилегиите на силните на деня.

                                  Политическият пазар

С научното си изследване, посветено на политическия пазар, Георги Манолов получава най-високата научна степен „доктор на науките”, като същевременно във ВУСИ получава  и научното звание професор (2009). Десет години по-късно той получава научното звание „професор” и в катедра „Политология” на  УНСС.  Той е „почетен професор на Оксфорд”, а негови научни изследвания са публикувани в авторитетни списания във Великобритания, САЩ, Канада, Франция, Германия, Русия, Испания, Австрия, Гърция, Словакия, Турция, Сърбия, Латвия и др. Списъкът наистина е много дълъг.

                                    Цената на изборите

Проф.Митев подробно анализира монографията „Цената на изборите или как партиите си купуват властта” (2009). Той  отбелязва, че научния прочит на проф.Манолов на изборните кампании  наистина е оригинален–той задълбочено изследва генезисът и същността на политическата партия като такава, но предлага и  своя класификация на видовете партии и партийни системи. Правилна е неговата идея, че политика без пари не може да се прави, а финансирането на партиите е сериозно условие за тяхното развитие и дейност в полза на гражданите. С научна прецизност проф.Манолов изяснява легитимните източници на финансови средства, които обезпечават държавното финансиране на политическата дейност.

Шест години по-късно проф.Манолов публикува монографията „Избори и избирателни системи” (2015), в която разглежда различните избирателни системи, и спецификите на пропорционалната избирателна система  у нас и изборите за Парламент. В тази логическа линия се нареждат и  други негови монографии като: „Политическият елит–теория, история, лидерство” (2009) и „Съвременни политически системи” (2019). Те  съдържат богата фактология,  и  са много полезни не само за просветените читатели, политическите лидери, но и за студентите по политология, медии,  политическа реклама, маркетинг и мениджмънт в няколко  висши училища у нас.

                               Политическият маркетинг

Проф. Митев аналитично представя тезата на проф.Манолов относно политическите комуникации, с които хората всекидневно си разменят определена информация, свързана с политиката, властта и управлението. Което не трябва да се разглежда като маркетингова дейност. Проф. Манолов дефинира политическия маркетинг предимно като „политическа опитност” и „управленска мъдрост” на бъдещите политици, но и на гражданите. Според  него, за да се осъществят маркетинговите идеи в реалността, е нужно да се познава и политическият мениджмънт - като комплекс от управленски дейности за постигането на определен маркетингов резултат в областта на политиката.

                             Политическата реклама – лозунги, пари и манипулации

Проф. Митев подробно разглежда твърде важната монография на проф. Георги Манолов, посветена на „Политическата реклама–между реалността и манипулацията” (2017), която е първа по рода си  у нас. Авторът акцентира върху основната теза на проф.Манолов, че: „политическата реклама  е много по-деликатна и несравнимо по-уязвима дейност в демократичното общество в сравнение с икономическата” . Тази сложност може да се удвои, „ако политиците я превърнат в „политическа пропаганда”. Или ако те агресивно рекламират само точно определени политически идеи, с цел да „втълпят” на обществото, че техните възгледи са единствено смислената политика, която гражданите трябва да подкрепят”.   Проф. Манолов разглежда легитимните и нелегитимните форми на финансиране при политическата реклама у нас, и  изграждането на съвсем нов регламент за  нейното финансиране след 1989г.

                               Учебната литература

Проф. Митев отбелязва характерна особеност в изследователската и преподавателската работа  на проф.Манолов - създаването на учебници и учебни помагала в помощ на студентите, и на учебния процес като цяло. Той е написал, в помощ на студентите, 12 учебника. Между тях е редно да споменем: „Цената на изборите или как партиите си купуват властта”(2009), „Увод в политическия маркетинг” (2015) и „Кратък политически словник” (2022). Проф. Манолов притежава рядкото качество да пише много ясно и достъпно, той постоянно търси убедителни аргументи в многобройните факти, които съдържат неговите теоретични анализи. Неслучайно проф. Митев отбелязва, че неговите изследвания обозначени като „учебници” имат много сериозна теоретична основа, и далеч не са научно популярни съчинения.

                               Кратък политически  словник

Преди година проф.Манолов публикува интересен учебник за студентите, който носи заглавието: „Кратък политически словник”(2022). В него са дефинирани и научно обяснени цели 300 частнонаучни понятия, които са пряко свързани с политическата наука. Проф. Митев му отделя специално място, като подчертава мащаба и ефективността на този Словник, който е не само  учебник за студентите, но и много полезно помощно средство  за  различни групи читатели. В него подробно се дефинират и обясняват такива важни понятия като държава/ политика/ власт/ партия/ електронна демокрация/ омбудсман/ плутокрация  и  др. Този политически словник има широко практическо приложение - той  предлага на студентите и на любознателните читатели, необходимия минимум знания  за основните понятия, с които  най-често си служи политическата наука.

                           „Власт и привилегии в политическата история”

Проф. Георги Манолов винаги търси оригиналното, нестандартното в съвременния политически процес. Той не върви по утъпкани пътища, а постоянно открива нови научни пространства, които все още  са неразработени от родната политическа наука. Нова и изцяло неразработена територия е  неговото фундаментално изследване в три тома „Власт и привилегии в политическата история” (2022), което проследява тяхното развитие в световен контекст в дълъг исторически период, подробно и конкретно разглежда властта и привилегиите – в  света и  в България.

Според автора, проф.Георги Манолов създава „първата и единствена засега цялостна научна класификация на политическите привилегии, които са групирани в 11 водещи направления”. Като основни делителни признаци той отбелязва: „особеностите на политическата епоха, формата на държавно управление, равнището на легитимност и мястото във властовата йерархия на съответните потребители на привилегии”.

Проф. Митев обръща внимание на отрицателния отговор, който дава проф. Манолов на въпроса дали съвременното общество може да се пребори с тези привилегии? Предимно защото „привилегиите до ден днешен се оказват вечният неунищожим демиург, който съпътства цивилизацията”.Той прецизно представя историческия прочит на привилегиите, направен от проф. Манолов в неговия втори том, като подчертава, че „привилегиите в древните държави вече се третират като”изключително право”–като монопол, който не подлежи на обсъждане и принадлежи само на овластения управник”.

За пръв път проф. Манолов поднася на читателя  цялостен анализ на съвременните привилегии  в институциите на ЕС, които сумарно струват 10 млрд.евро годишно на данъкоплатците. Правилна е неговата теза, че ограничаването на тези огромни привилегии може да стане чрез: „засилване ролята на пряката демокрация и гражданското общество, които могат да ограничават автономността и всесилието на властовия елит”. А дали неговата теоретична постановка може да се осъществи в практиката на основните институции в ЕС, бъдещето ще покаже.

                                  Привилегиите на властта в България

Проф. Георги Манолов отделя много място в този научен анализ и  на привилегиите в българското общество– от Освобождението до наши дни. Правилна е неговата теза, че още Търновската конституция гарантира статута на княза, който му осигурява както възможности, така и някои привилегии.Българският монарх единствен притежава титлата „Височество”, след което и титлата „Величество”, само той разполага с цивилна листа, която му е осигурена от бюджета на държавата. Проф. Манолов специално разглежда и големите привилегии на комунистическата номенклатура по времето на социализма у нас, като привежда редица шокиращи примери за огромни разхищения на държавни средства от страна на нашите тогавашни  държавни управници.

В монографията не е пропусната и финалната идея на проф. Георги Манолов относно бъдещето на привилегиите - у нас и по света. В присъщия му провокативен стил,  той приема, че в България е възможна „нова ера на власт без (или поне със съществено ограничаване) на привилегиите”.За целта е нужно „разширяване на ролята на пряката демокрация и обществения контрол на властта”. Не малка роля имат и референдумите, като чрез тях гражданите могат да се произнесат за размера и вида на властовите привилегии” в  институциите на ЕС, които (поне  досега) по-скоро се увеличават, отколкото намаляват.

                                     Научните постижения в цифри

В своята монография, проф. Митев специално отбелязва публицистичния стил и език, с който са написани всички научни изследвания на проф.Манолов. Той умело използва подходящи сравнения и метафори, които правят текста по-четивен, а научните му концепции- много по-разбираеми. Да се пише образно, чрез интересни метафори и подходящи сравнения е присъщо само на големите изследователи в науката. Именно те  съумяват да постигнат онази изискана елегантност на научния стил и език, която  днес отличава всички големи научни изследвания в световен мащаб.

Финалното обобщение на проф.Митев в това обширно биографично изследване, посветено на научната и творческата  кариера на проф.Георги Манолов изглежда по следния начин. Ето  само няколко числа, които не се нуждаят от специален коментар: в научната си  кариера до днес проф.д.п.н Георги Манолов е публикувал: 22 научни монографии, 19 научни студии, 12 учебника, 76 статии в страната, 22 статии в чужбина, 56 научни доклада. Или общо 207 публикации, разположени в  повече от 14 000 страници!

                                       Голямата читателска  аудитория

Монографията на проф. д-р Трендафил Митев, посветена на живота и научната кариера на проф. Георги Манолов, е отлично структурирано и прецизно изпълнено  теоретично изследване, което убедително показва дългия и труден път в науката, извървян  от  един от най-известните политолози в българската изследователска школа.  Това научно изследване е предназначено за много широк кръг  читатели, за които  то наистина  ще бъде много интересно.

Това научно изследване  е  полезно както за експертите в областта на политическите науки, така и за изследователите в  приложните сфери  на рекламата, маркетинга и политическия имидж. Но също и за практиците , които работят в изборните кампании, и създават политическите послания и лозунги. Както и за изследователите на политическия език и невербалната комуникация, които имат  важно  значение и роля в условията на избори.

Това оригинално научно изследване ще е особено полезно и  за  най-младите студенти, които трябва  отлично  да познават политическата теория и всеобщата история на властта и политическите привилегии, която се оказва толкова дълга, колкото е историята на света.