На 10 юни се свиква редовно Общо събрание на СБЖ

 • 19.04.2023
 • СБЖ

Общото събрание на СБЖ ще се състои на 10 юни 2023 година от 10.00 часа в сградата на СБЖ, град София, ул. „Граф Игнатиев” № 4, етаж 3 от съюзната сграда.

По този повод председателката на СБЖ Снежана Тодорова е изпратила следните Покана до членовете на Общото събрание на СБЖ и Писмо до председателите на журнлистическите дружества на СБЖ:

 

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ“

 

П О К А Н А

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Управителният съвет на Съюза на българските журналисти на заседание на 6 април 2023 г., състояло се в град София, ул. „Граф Игнатиев” № 4, взе решение за свикване на редовно Общо събрание на СБЖ на 10 юни 2023 година от 10.00 часа в сградата на СБЖ, град София, ул. „Граф Игнатиев” № 4, етаж 3 от съюзната сграда при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Доклад на Управителния съвет на СБЖ за 2022 година.
 2. Годишен финансов отчет за 2022 година.
 3. Изпълнение на бюджет 2022 година и приемане бюджет на СБЖ за 2023 година.
 4. Отчет за дейността на Контролния съвет на СБЖ.
 5. Отчет за дейността на Комисията по журналистическа етика.
 6. Дискусия по отчетите и изказвания.
 7. Обсъждане на предложения за управление на имоти – собственост на Съюза на българските журналисти – Дом 1 и Дом 2 в МДЖ- Варна и вземане на решения.
 8. Избор на двама члена на Управителния съвет на СБЖ.
 9. Избор на Председател на Контролния съвет на СБЖ.
 10. Разни.

Поканват се членовете на Общото събрание на Сдружението да присъстват лично на заседанието. Всеки член на Общото събрание има право на един глас. Не се допуска гласуване с пълномощие.

На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 33, ал. 2 от Устава на СБЖ, при липса на кворум в посочения час събранието се отлага с един час по-късно, а именно - за на 10 юни 2023 година от 11.00 часа, същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят, но не по-малко от една втора от общия им брой.

Писмените материали по точките от дневния ред на заседанието на Общото на събрание са на разположение в седалището на Сдружението в сградата на СБЖ, град София, ул. „Граф Игнатиев” № 4.

Председателите на журналистически дружества следва да проведат събрания на дружествата за избор на делегати на Общото събрание на Сдружението в сроковете и при условията, предвидени в Устава на СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ“.

СНЕЖАНА ТОДОРОВА,

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА УС НА СБЖ

......................................................

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА

ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИТЕ ДРУЖЕСТВА

НА СБЖ

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Управителният съвет на Съюза на българските журналисти на заседание на 6 април 2023 г., състояло се в град София, ул. „Граф Игнатиев” № 4 взе решение за свикване на редовно Общо събрание на СБЖ на 10 юни  2023 година от 10.00 часа в сградата на СБЖ, град София, ул. „Граф Игнатиев” № 4, етаж 3 от съюзната сграда при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Доклад на Управителния съвет на СБЖ за 2022 година.
 2. Годишен финансов отчет за 2022 година.
 3. Изпълнение на бюджет 2022 година и приемане бюджет на СБЖ за 2023 година.
 4. Отчет за дейността на Контролния съвет на СБЖ.
 5. Отчет за дейността на Комисията по журналистическа етика.
 6. Дискусия по отчетите и изказвания.
 7. Обсъждане на предложения за управление на имоти – собственост на Съюза на българските журналисти – Дом 1 и Дом 2 в МДЖ- Варна и вземане на решения.
 8. Избор на двама члена на Управителния съвет на СБЖ.
 9. Избор на Председател на Контролния съвет на СБЖ.
 10. Разни.

На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 33, ал. 2 от Устава на СБЖ, при липса на кворум в посочения час събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят, но не по-малко от една втора от общия им брой.

Съгласно нашия устав всяко журналистическо дружество провежда събрание най-късно 40 дни преди датата на Общото събрание на Съюза на българските журналисти /30 април 2023 г./, на което избира своите представители за участие в ОС на СБЖ; протоколите от събранията се изпращат в седалището на СБЖ до три дни след датата на тяхното провеждане. Нормата за представителство за участие в ОС на СБЖ се определя по следния начин: на журналистическо дружество до 20 членове – 1 представител, за всеки следващи 20 – по още един, но не повече от 5 за едно дружество. /Например дружество от 40 до 59 души има право на двама делегати; дружество от 60 до 79 души – право на трима делегати и т.н./.

Журналистическите дружества освен редовен делегат могат да изберат и резервен, чието име и данни да бъдат вписани в протокола.

Колеги, очакваме протоколите с трите имена и адрес за кореспонденция да постъпят в отдел „Организационен” на СБЖ най-късно до три дни след провеждане на събранието.

Напомняме, че право на делегати за Общото събрание на СБЖ имат дружества, които са отчели членския си внос за 2022 година.

С пожелания за здраве и успешна работа!

 

СНЕЖАНА ТОДОРОВА,

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА УС НА СБЖ

Акценти и позиции