Работните и професионалните условия са се влошили за жените в журналистиката след пандемията

  • 22.01.2023
  • europeanjournalists.org

Какво показва ново проучване на Федерацията на журналистическите синдикати в Испания (FeSP), за което съобщава и Европейската федерация на журналистите.

Според ново проучване на Федерацията на журналистическите синдикати в Испания (FeSP) професионалното и работно положение на 52% от журналистите се е влошило заради и след пандемията. 45% посочват по-голямо натоварване при същите доходи, а 39% от работещите на свободна практика казват, че имат по-малко работа. Проучването е разгласено и на сайта на Европейската федерация на журналистите (ЕФЖ).

Проучвнето на FeSP е направено през октомври-ноември 2022 г. 72,6% от анкетираните са жени. 87,8% са професионалисти, занимаващи се с журналистика, 36% са със свободни професии, повечето от които работят като журналисти на свободна практика за различни медии (25%) и конкретно за дигитални медии (24,3%). Друг 16,2% работят в комуникационни отдели на частни компании. 15,6% са от комуникационни агенции. 13,9% работят в ежедневни печатни издания. Трябва да се отбележи също, че 41,4% от анкетираните са професионалисти, членуващи в синдикати, докато 53,3% участват или са членове на други професионални организации.

Целта на проучвнето е да установи въздействието на пандемията върху професионалното положение на жените в журналистикта, включително и при работещите на свободна практика на национално ниво. Стремежът е също така да се изяснят възможните нужди от обучение, главно по отношение на дигиталнте инструменти, които биха могли да помогнат на журналстките за подобряване на тяхната пригодност за заетост и адаптиране към новата цифрова среда и новите форми на дистанционна работа.

52,3% от професионалните журналисти, отговорили на анкетата, смятат, че тяхната работа и професионална ситуация са се влошили след пандемията. 45,3% твърдят, че имат по-голямо натоварване за същата заплата, както преди пандемията. 39,6% нмират по-малко работа на свободна практика. 33% са с по-ниско заплащане. 28,3% имат психични проблеми. 25,5% изпитват по-големи трудности при балансирането между работата и семейството или личния живот.

17% свързват четири други причини: загуба на работа, трудности при адаптиране към дистанционна работа и/или нови технологии; физически здравословни проблеми и трудности, свързани с липсата на сигурност при развиване на работата.

Онлайн насилието е откроено като нарастваща заплаха за жените в журналистиката

Проучването имаше за цел да установи и дали професионалистите в медиите са подложени на насилие, основано на пола. 46,9% от анкетираните твърдят, че са преживели някакъв вид тормоз или атака. Сред тях 48,5% казват, че са получавали сексистки обиди по време на работата си. 35% посочват, че са били тормозени на работното място, защото са жени, а 26,5% споделят з сексуален тормоз в професионалната си среда.

Що се отнася до новите форми на насилие, 32,4% заявяват, че са били заплашвани или обиждани в социалните медии, а 16,2% са били жертви на кибертормоз. Онлайн насилието се определя като една от най-тревожните заплахи за безопасността и работата на журналистките, както и за равенството в медиите, и за свободата на информацията.

Това проучване е частично финансирано от Европейската комисия чрез Eвропейската федерация на журналистите и от Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC) чрез съвместния проект „Съюз за справедливо възстановяване“.