УС на СБЖ свиква Общо събрание на 18 юни

  • 15.04.2022
  • СБЖ

Общото събрание на СБЖ ще се състои на 18 юни 2022 година от 10.00 часа в сградата на СБЖ, град София, ул. „Граф Игнатиев” № 4, етаж 3.

ДО                                                                                                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ ВА

ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ ДРУЖЕСТВА

НА СБЖ

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Управителният съвет на Съюза на българските журналисти на заседание от 8 април 2022 година, състояло се в град София, ул. „Граф Игнатиев” № 4 взе решение за свикване на редовно Общо събрание на СБЖ на 18 юни 2022 година от 10.00 часа в сградата на СБЖ, град София, ул. „Граф Игнатиев” № 4, етаж 3 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на предложения за промени в Устава на СБЖ;

2. Годишен финансов отчет на Управителния съвет на СБЖ за 2021 година;

3. Изпълнение на бюджет  на СБЖ за 2021 година и приемане бюджет на СБЖ за 2022 година;

4. Отчет за дейността на Контролния съвет на СБЖ;

5. Отчет за дейността на Комисията за журналистическа етика;

6. Дискусия по отчетите и изказванията;

7. Разни.

На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 33, ал. 2 от Устава на СБЖ, при липса на кворум в посочения час събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят, но не по-малко от една трета от общия им брой.

Съгласно нашия устав всяко журналистическо дружество провежда събрание най-късно 40 дни преди датата на Общото събрание на Съюза на българските журналисти /до 9 май 2021 г./, на което избира своите представители за участие в ОС на СБЖ; протоколите от събранията се изпращат в седалището на СБЖ до три дни след датата на тяхното провеждане. Нормата за представителство за участие в ОС на СБЖ се определя по следния начин: на журналистическо дружество до 20 членове – 1 представител, за всеки следващи 20 – по още един, но не повече от 5 за едно дружество. /Например дружество от 40 до 59 души има право на двама делегати; дружество от 60 до 79 души – право на трима делегати и т.н./.

Журналистическите дружества освен редовен делегат могат да изберат и резервен, чието име и данни да бъдат вписани в протокола.

Колеги, очакваме протоколите с трите имена и адрес за кореспонденция на делегатите да постъпят в отдел „Организационен” на СБЖ най-късно до 12 май 2022 година.

Напомняме, че право на делегати за Общото събрание на СБЖ имат дружества, които са отчели членския си внос за 2021 година.

С пожелания за здраве и успешна работа!

 

СНЕЖАНА ТОДОРОВА,

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА УС НА СБЖ

Акценти и позиции